Ga naar hoofdinhoud
Regionale Energie Strategie (RES)
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

RES: de juiste energiestrategie voor een duurzame toekomst

SDGIn maart 2020 is de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld. Om deze verder te brengen moeten regionale ambities op lokaal niveau worden uitgewerkt. Dit betekent dat gemeenten aan zet zijn. Maar hoe pak je dit aan en hoe zorg je voor een haalbaar én geaccepteerd plan? Antea Group adviseert en ondersteunt burgers, overheden en bedrijven bij de ontwikkeling van deze strategie en de vertaling ervan naar concrete programma’s en projecten.

Lokale energiestrategie

Het ontwikkelen van een eigen lokale energiestrategie is een proces waarbij de gemeente vanuit haar eigen ambities een visie en een missie ontwikkelt om aan de energiedoelstellingen te voldoen. Vaak wordt hiervoor de Regionale Energie Strategie als uitgangspunt genomen, maar dat is lang niet voor alle gemeenten het geval. Uiteindelijk geeft de lokale strategie de afweging weer van de energiemix die gegeven de ruimtelijke, juridische, beleidsmatige en technische factoren die in jouw gemeente wenselijk en haalbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de energietransitie betekent voor de infrastructuur en de ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen. 

RES: van advies en visie naar resultaat

Het is bij het ontwikkelen van de strategie van belang om lokaal en maatschappelijk draagvlak te creëren. Het tijdig betrekken van bewoners, ondernemers en andere relevante stakeholders is hiervoor cruciaal. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de technische en economische haalbaarheid, het bestuurlijke besluitvormingsproces en het maatschappelijke draagvlak. Dit is waarbij wij gemeenten ondersteunen. Vanuit onze adviezen en visie bouwen we aan sterke coalities een tastbare resultaten: het reduceren van de CO2-uitstoot en betaalbare energie voor iedereen.

Regionale energiestrategie

Wij adviseren daarnaast bij het opstellen van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van de RES. Dit doen wij vanuit een integrale benadering. Met oog voor verschillende beleidsopgaven zoals landbouw, stedelijke transformatie, de Omgevingswet, klimaatadaptatie en gezondheid. Onze ervaring leert dat deze systeemaanpak nodig is bij de complexe opgaven van deze tijd. We combineren daarnaast onze technische kennis en kennis uit de (fysieke) leefomgeving met bestuurlijke eisen en wensen.

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

RES: de juiste energiestrategie voor een duurzame toekomst
RES: de juiste energiestrategie voor een duurzame toekomst

Diensten binnen RES

Zoek je ondersteuning om tot een haalbare en geaccepteerde invulling van de regionale energiestrategie te komen? We ondersteunen je bij de volgende onderdelen:

  • Gebiedsverkenning;
  • Analyse koppelkansen;
  • Lokale energiestrategie en visie;
  • Haalbaarheidsstudie en wijkaanpak;
  • Ondersteunen bij het participatie- en communicatieproces om het draagvlak te vergroten.

Antea Group Energytool

Wat gebeurt er als je 100% inzet op windenergie? Hoe haalbaar is de aanleg van een zonnepark en waarom bouwen we niet een biovergister voor de hele gemeente? Bij het maken van de analyse gebruiken wij regelmatig de Antea Group Energytool. Een visuele tool die beslissers, bewoners, stakeholders en beleidsmakers inzicht geeft in kansen en knelpunten en in de consequenties van duurzame keuzes. Deze inzichten helpen om afwegingen te onderbouwen en het draagvlak ervoor te vergroten.

Ons trackrecord

In de afgelopen jaren hebben wij op tientallen locaties in Nederland de energietransitie concreet gemaakt. Zo ondersteunden we de gemeente Bergen bij de ontwikkeling van Energielandschap Wells Meer en voor de gemeente Oss brachten wij de kansen voor de energietransitie in kaart. Maar, we zijn ook de partij die het Nationaal Programma RES bijstaat bij strategische vraagstukken, zoals de verankering in de Omgevingswet.

Heb je vragen of wil je een afspraak over RES?

Neem contact met ons op.

Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie