Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Certificaten, keurmerken en erkenningen

Antea Group hecht grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Daarom laten wij ook onze systemen regelmatig extern toetsen en certificeren. Bedrijfsbreed hebben wij de volgende certificaten, keurmerken en erkenningen:

Kwaliteit: ISO 9001

In het managementsysteem van Antea Group zijn afspraken vastgelegd om te zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening op het gewenste niveau blijft. Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten waarborgen en structureel optimaliseren. Dit gebeurt onder andere door project- en planmatig te werken en de bedrijfsprocessen regelmatig te toetsen door middel van interne en externe audits. Het managementsysteem van Antea Group is gecertificeerd op basis van de norm ISO 9001 door DNV.

Milieu en duurzaamheid: ISO 14001

Voor Antea Group is de zorg voor het milieu van groot belang. Het beleid is gericht op het voorkomen dan wel verminderen van de belasting van het milieu. Binnen Antea Group is daarom een geïntegreerd milieuzorgsysteem opgezet om hier doeltreffend en continue aandacht aan te kunnen geven.

Het milieuzorgsysteem is gecertificeerd op basis van de norm ISO 14001 door DNV.

Milieu en duurzaamheid: CO2 Prestatieladder (SKAO)

Ten aanzien van de reductie van CO2-uitstoot is Antea Group door KIWA gecertificeerd op het SKAO CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Daarvoor is er een inventarisatie gemaakt van het energieverbruik van al onze panden en is het brandstofverbruik van ons autopark in kaart gebracht. Verder zijn reductiedoelstellingen vastgelegd en verbeteringsacties uitgezet. Frequent monitoren we CO2 uitstoot. We vinden dat alle medewerkers er bewust van moeten zijn dat CO2 reductie belangrijk is en communiceren hierover frequent. Ook ondersteunt Antea Group maatschappelijke initiatieven die betrekking hebben op CO2 reductie.

Informatiebeveiliging: ISO/IEC 27001

Het managementsysteem van Antea Group is gecertificeerd op basis van de norm ISO/IEC 27001 door DNV. In het informatiebeveiliging managementsysteem van Antea Group zijn afspraken vastgelegd om er voor te zorgen dat wij op de juiste wijze omgaan met – vertrouwelijke – data en informatie van onze medewerkers en opdrachtgevers.

Veiligheid: VCA** en VCA-P

Het managementsysteem is gecertificeerd op basis van de Veiligheidschecklist aannemers (VCA** en VCA-P) door DNV. Veilig werken en goede arbeidsomstandigheden zijn voor Antea Group en haar opdrachtgevers van groot belang. Om de aandacht voor veiligheid te borgen en steeds verder te verbeteren bestaat er binnen de organisatie een veiligheidszorgsysteem. Dit betekent een constante investering in onderhoud van onze machines en veiligheidsmiddelen en in opleidingen en instructie van onze mensen en die van derden. Specifiek voor onze activiteiten in de olie- en gasindustrie is zijn wij ook VCA-P gecertificeerd.

Veiligheid: Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het bijbehorende certificaat Veilig Bewust afgegeven.

De adviesgroep Rail van Antea Group, met ProRail als belangrijke opdrachtgever, is met ingang van 19 november 2018 op trede 4 gecertificeerd voor het Veilig Bewust Certificaat. De adviesgroepen Milieu Realisatie, Milieu Noord, Assetmanagement en de vestiging Deventer van de businesslijn Contracten & Vergunningen, die onder andere werk voor TenneT uitvoeren, zijn met ingang van dezelfde datum gecertificeerd op trede 3. Deze prestaties dragen bij aan de doelstelling van Antea Group een veilige organisatie te zijn zonder ongevallen.

Beoordelingsrichtlijnen bodem

Conform het Besluit Bodemkwaliteit mogen er enkel werkzaamheden op het gebied van bodem worden verricht door erkende bodemintermediairs. Antea Group is door het ministerie van I&M aangewezen als erkende bodemintermediair en voorafgaand aan deze aanwijzing door KIWA te Rijswijk gecertificeerd voor de volgende beoordelingsrichtlijnen: BRL-SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen, BRL-SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, BRL-SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg en de BRL-SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

NOC*NSF-keur

Antea Group realiseert alle buitensportconstructies onder NOC*NSF keur. Dit betreft het aanleggen en renoveren van onder meer voetbal-, hockey-, korfbal- en tennisvelden volgens de door NOC*NSF aangegeven richtlijnen. Bij een positieve uitslag van dit onderzoek wordt ter goedkeuring van de accommodatie het NOC*NSF-certificaat afgegeven. Om een goed eindresultaat te garanderen keurt Antea Group zelf aantoonbaar de verschillende tussenstadia van het productieproces.

Vloeistofdichte verhardingsconstructies

Het kwaliteitsgericht werken van Antea Group is ook van toepassing op het aanleggen en herstellen van vloeistofdichte verhardingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 7700 ‘Aanleg/herstel van een bodembeschermende voorziening’ en de protocollen 7701 ‘aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab elementen, 7702 ‘aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton en 7711 ‘aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting’. Antea Group is gecertificeerd door Kiwa te Rijswijk.

Tanksaneringen

Het volgens geldende regelgeving verwijderen en afvoeren van afvalproducten die vrijkomen tijdens de werkzaamheden is een integraal onderdeel van het productieproces van Antea Group. Voor het gereinigd verwijderen en opvullen van opslagtanks voor gevaarlijke stoffen (K904 ‘tanksaneringen’), heeft Antea Group aparte procescertificaten verworven die zijn gecertificeerd door KIWA te Rijswijk. Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet milieubeheer, het activiteitenbesluit en het besluit bodemkwaliteit.

Inspecties van vloeistofdichte voorzieningen

Antea Inspection B.V., de onafhankelijke inspectie-instelling van Antea Group, is geaccrediteerd voor de uitvoering van inspecties van vloeistofdichte voorzieningen en voldoet hiermee aan de accreditatiecriteria voor inspectie-instellingen zoals vastgelegd in de norm ISO 17020. Antea Inspection B.V. valt direct onder Oranjewoud Beheer B.V. en opereert zelfstandig van het ingenieursbureau en is één van de grootste inspectiebureaus van Nederland op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen. Alle inspecties met betrekking tot de vloeistofdichte vloeren en bedrijfsriolering worden in eigen beheer uitgevoerd. De accreditatie omvat het kwaliteitssysteem van de inspectie-instelling alsmede de specifieke verrichtingen en onderzoeksgebieden zoals vermeld in de bijlage behorende bij het certificaat.

ProRail certificaten

Voor erkenningen in de cat. Spoordragend civieltechnisch en Niet-spoordragend civieltechnisch en utilitair
ProRail heeft Antea Group erkend voor het verrichten van engineeringswerkzaamheden in de genoemde categorieën. Antea Group heeft de kennis in huis om voor ProRail werkzaamheden te verrichten op het gebied van stations, stationsomgevingen, keermuren, perrons, fietsenstallingen, voorpleinen, utilitaire objecten (liften), geluidsschermen, onderdoorgangen (met en zonder spoordek), overbruggingen, beweegbare bruggen, ecoducten, traverses etc. De erkenning is tevens afgegeven voor het uitvoeren van engineering in opdracht van aannemers bij UAV-gc contractering.

Voor erkenningen in de cat. Baanbouw en Spoorwerk (ontwerp t.b.v. geïntegreerde contracten)
ProRail heeft Antea Group erkend voor het uitvoeren van ontwerpactiviteiten en het maken van een bestek of uitvoeringsspecificatie en het verzorgen van detaillering in de categorie Baanbouw en Spoorwerk. Antea Group heeft kennis van nieuwbouw, verbouw, renovatie of sloop van baanlichamen en spoorwerk. Deze erkenning is afgegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden in opdracht van aannemers bij UAV-gc contractering.

Leveren en verwerken van hout: FSC® Chain of Custody (COC)
FSC-C044023

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een mondiale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® stelt standaarden op die gebaseerd zijn op principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, sociale en economische partijen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van FSC®.

BRL SIKB 4000

Door de nieuwe Erfgoedwet is het vanaf juli 2017 wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van archeologisch ‘inventariserend veldonderzoek’ (boren en proefsleuven) en opgravingen gecertificeerd te zijn. Met de wettelijk geregelde certificering wordt de kwaliteit van archeologisch onderzoek gewaarborgd. Het certificaat wordt verstrekt door een aantal certificatie-instellingen, waaronder Hobéon.

Meer informatie over onze certificaten, keurmerken en erkenningen?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie