Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Certificaten, keurmerken en erkenningen

Antea Group hecht grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Daarom laten wij ook onze systemen regelmatig extern toetsen en certificeren. Bedrijfsbreed hebben wij de volgende certificaten, keurmerken en erkenningen:

Kwaliteit: NEN-EN-ISO 9001

Het managementsysteem van Antea Group is gecertificeerd op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 door DNV GL Business Assurance te Barendrecht. In het managementsysteem van Antea Group zijn afspraken vastgelegd om te zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening op het gewenste niveau blijft. Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten waarborgen en structureel optimaliseren. Dit gebeurt onder andere door project- en planmatig te werken en de bedrijfsprocessen regelmatig te toetsen door middel van interne en externe audits.

Milieu: NEN-EN-ISO 14001

Het managementsysteem van Antea Group is gecertificeerd op basis van de norm NEN-EN-ISO 14001 door DNV GL Business Assurance te Barendrecht. Voor Antea Group is de zorg voor het milieu en duurzaamheid van groot belang. Het beleid is gericht op het voorkomen dan wel verminderen van de belasting van het milieu. Binnen Antea Group is daarom een geïntegreerd milieuzorgsysteem aanwezig om hier doeltreffend en continue aandacht aan te kunnen geven

Informatiebeveiliging

Het managementsysteem van Antea Group is gecertificeerd op basis van de norm NEN-EN-ISO 27001 door DNV GL Business Assurance te Barendrecht. In het informatiebeveiliging managementsysteem van Antea Group zijn afspraken vastgelegd om er voor te zorgen dat wij op de juiste wijze omgaan met – vertrouwelijke – data en informatie van onze medewerkers en opdrachtgevers.

Veiligheid: VCA** en VCA-P

Het managementsysteem is gecertificeerd op basis van de Veiligheidschecklist aannemers (VCA** en VCA-P) door DNV GL Business Assurance te Barendrecht. Veilig werken en goede arbeidsomstandigheden zijn voor Antea Group en haar opdrachtgevers van groot belang. Om de aandacht voor veiligheid te borgen en steeds verder te verbeteren bestaat er binnen de organisatie een veiligheidszorgsysteem. Dit betekent een constante investering in onderhoud van onze machines en veiligheidsmiddelen en in opleidingen en instructie van onze mensen en die van derden. Specifiek voor onze activiteiten in de olie- en gasindustrie is zijn wij ook VCA-P gecertificeerd.

Co2 Prestatieladder

Ten aanzien van de reductie van CO2-uitstoot is Antea Group door KIWA gecertificeerd voor het CO2-Bewust certificaat, niveau 5. Daarvoor is een inventarisatie gemaakt van het energieverbruik van al onze panden en is het brandstofverbruik van ons autopark in kaart gebracht. Verder hebben we onze reductiedoelstellingen voor de periode tot 2020 vastgesteld en zijn er verbeteringsacties uitgezet. Frequent monitoren we onze CO2 uitstoot. We vinden dat alle medewerkers zich er bewust van moeten zijn dat CO2-reductie belangrijk is en hierover communiceren we regelmatig. Daarnaast ondersteunt Antea Group initiatieven die betrekking hebben op CO2 reductie.

Audit 2018

In het kader van FPAL Verify wordt Antea Group 2-jaarlijks door een onafhankelijke organisatie geaudit en beoordeeld. De laatste beoordeling vond plaats in 2018. Hierbij behaalde Antea Group de volgende scores (schaal van 1-10):

  • Kwaliteit: 9,4

  • Veiligheid en Gezondheid: 9,0

  • Milieu: 9,3

  • Competentiemanagement en training: 9,2

Beoordelingsrichtlijnen bodem

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden in de bodem en het uniformeren van de bestaande werkwijze is eind 1996 door een 20-tal adviesbureaus, waaronder Antea Group, de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek opgericht die afspraken vastlegt in beoordelingsrichtlijnen. Antea Group is door KIWA te Rijswijk gecertificeerd voor de volgende beoordelingsrichtlijnen: 

  • ​SIKB 1000 Monsterneming bouwstoffenbesluit

  • SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek,

  • SIKB 6000 Milieukundige begeleiding bodemsaneringen en

  • SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen.

Prorail certificaat

Voor erkenningen in de categorie Spoordragend Civieltechnisch en Niet-spoordragend civieltechnisch en utilitair

ProRail heeft Antea Group erkend voor het verrichten van engineeringswerkzaamheden in de genoemde categorieën. Antea Group heeft de kennis in huis om voor ProRail werkzaamheden te verrichten op het gebied van stations, stationsomgevingen, keermuren, perrons, fietsenstallingen, voorpleinen, utilitaire objecten (liften), geluidsschermen, onderdoorgangen (met en zonder spoordek), overbruggingen, beweegbare bruggen, ecoducten, traverses etc. De erkenning is tevens afgegeven voor het uitvoeren van engineering in opdracht van aannemers bij UAV-gc contractering.

Prorail certificaat

Voor erkenning in de categorie Baanbouw en Spoorwerk (ontwerp t.b.v. geïntegreerde contracten)

ProRail heeft Antea Group erkend voor het uitvoeren van ontwerpactiviteiten en het maken van een bestek of uitvoeringsspecificatie en het verzorgen van detaillering in de categorie Baanbouw en Spoorwerk. Antea Group heeft kennis van nieuwbouw, verbouw, renovatie of sloop van baanlichamen en spoorwerk. Deze erkenning is afgegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden in opdracht van aannemers bij UAV-gc contractering.

Aanleg vloeistofdichte verhardingsconstructies

Het kwaliteitsgericht werken van Antea Group is ook van toepassing op onze methode voor het aanleggen van vloeistofdichte verhardingen. De aanleg wordt uitgevoerd conform bepaalde beoordelingsrichtlijnen (BRL) die zijn gecertificeerd door KIWA te Rijswijk. De beoordelingsrichtlijnen zijn door de overheid uitgevaardigd om bodemverontreiniging tegen te gaan. Antea Group heeft voor deze werkzaamheden een aantal procescertificaten verworven namelijk volgens de BRL 2319 ‘Aanleg verhardingsconstructies met prefab verhardingselementen van beton die vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen’ en volgende de BRL 2362 ‘Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton’.

Tanksaneringen

Het volgens geldende regelgeving verwijderen en afvoeren van afvalproducten die vrijkomen tijdens de werkzaamheden is een integraal onderdeel van het productieproces van Antea Group. Voor het(on)gereinigd verwijderen en opvullen van opslagtanks voor gevaarlijke stoffen tijdens saneringswerkzaamheden, heeft Antea Group aparte procescertificaten verworven die zijn gecertificeerd door KIWA te Rijswijk. Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet milieubeheer en diverse Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s).

Leveren en verwerken van hout: FSC® Chain of Custody (COC)

Voor het leveren en verwerken van hout is Antea Realisatie B.V. door Control Union Certifications gecertificeerd volgens FSC Chain of Custody (COC). FSC (Forest Stewardship Council) zorgt dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, niet alleen goed worden beheerd, maar ook dat de leefomstandigheden van de bevolking ter plaatse wordt verbeterd. Door FSC kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren, en een betere prijs krijgen voor hun hout.

Groenvoorziening: Groenkeur

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van groenwerken is Antea Realisatie B.V. door C+ gecertificeerd volgens een branche breed aanvaard kwaliteitskeurmerk. Met dit keurmerk voldoen we aan de hoge eisen op het gebied van kwaliteit, vakmanschap, garantie, professionaliteit, bedrijfsvoering, veiligheid en milieu. Elk jaar worden het bedrijf en projecten getoetst of nog voldaan wordt aan de normen die Groenkeur stelt. Het certificaat dat aan Antea Realisatie B.V is toegekend is dat voor de BRL Groenvoorziening.

Accreditatie voor inspecties van vloeistofdichte voorzieningen

Antea Inspection B.V., de onafhankelijke inspectie-instelling van Antea Group, is geaccrediteerd voor de uitvoering van inspecties van vloeistofdichte voorzieningen en voldoet hiermee aan de accreditatiecriteria voor inspectie-instellingen zoals vastgelegd in de norm ISO 17020. Antea Inspection B.V. valt direct onder Oranjewoud Beheer B.V. en opereert zelfstandig van het ingenieursbureau en is één van de grootste inspectiebureaus van Nederland op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen. Alle inspecties met betrekking tot de vloeistofdichte vloeren en bedrijfsriolering worden in eigen beheer uitgevoerd. De accreditatie omvat het kwaliteitssysteem van de inspectie-instelling alsmede de specifieke verrichtingen en onderzoeksgebieden zoals vermeld in de bijlage behorende bij het certificaat.

BRL SIKB 4000

Door de nieuwe Erfgoedwet is het vanaf juli 2017 wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van archeologisch ‘inventariserend veldonderzoek’ (boren en proefsleuven) en opgravingen gecertificeerd te zijn. Met de wettelijk geregelde certificering wordt de kwaliteit van archeologisch onderzoek gewaarborgd. Het certificaat wordt verstrekt door een aantal certificatie-instellingen, waaronder Hobéon.

Wil je graag meet informatie over onze certificaten, keurmerken en erkenningen?

Neem contact met ons op

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie