Ga naar hoofdinhoud
Certificaten, keurmerken en erkenningen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Certificaten, keurmerken en erkenningen

Antea Group hecht grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Daarom laten wij ook onze systemen regelmatig extern toetsen en certificeren. Bedrijfsbreed hebben wij de volgende certificaten, keurmerken en erkenningen:

Kwaliteit: ISO 9001

In het managementsysteem van Antea Group (Antea Nederland B.V. en Antea Realisatie B.V.) zijn afspraken vastgelegd die ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening op het gewenste niveau blijft. Dit gebeurt onder andere door project- en planmatig te werken en de bedrijfsprocessen regelmatig te laten toetsen door middel van interne en externe audits. Het managementsysteem van Antea Group is door DNV gecertificeerd op basis van de ISO 9001 norm.

Milieu en duurzaamheid: ISO 14001

Voor Antea Group is de zorg voor het milieu van groot belang. Het beleid is gericht op het voorkomen dan wel verminderen van de milieubelasting. Binnen Antea Group is daarvoor een geïntegreerd milieuzorgsysteem opgezet om hieraan doeltreffend en continue aandacht te kunnen geven.

Het milieuzorgsysteem is door DNV gecertificeerd op basis van de norm ISO 14001.

Milieu en duurzaamheid: CO2 Prestatieladder (SKAO)

Voor wat betreft de reductie van CO2-uitstoot is Antea Group door KIWA gecertificeerd op het SKAO CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Er is een inventarisatie gemaakt van het energieverbruik van al onze panden en het brandstofverbruik van ons wagenpark. De reductiedoelstellingen zijn vastgesteld en verbeteringsacties uitgezet.

Informatiebeveiliging: ISO/IEC 27001

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) van Antea Group is door DNV gecertificeerd op basis van de norm ISO/IEC 27001. In het ISMS zijn afspraken vastgelegd om er voor te zorgen dat wij op de juiste wijze omgaan met – vertrouwelijke – informatie van onze medewerkers en opdrachtgevers.

Veiligheid: VCA** en VCA-P

Het arbo en veiligheidssysteem (A&V-systeem) van Antea Group is door DNV gecertificeerd op basis van de Veiligheidschecklist aannemers (VCA** en VCA-P). Veilig werken en goede arbeidsomstandigheden zijn voor Antea Group en onze opdrachtgevers van groot belang. Er is continu aandacht voor het borgen en verbeteren van veiligheid. Dat vraagt een constante investering in onderhoud van onze machines en veiligheidsmiddelen, in opleidingen en instructie van onze mensen en die van derden. Specifiek voor onze activiteiten in de olie- en gasindustrie is een deel van de organisatie ook VCA-P gecertificeerd.

Veiligheid: Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder (SCL) is een methodiek om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en te stimuleren. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. Hoe groter het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, des te hoger de toegekende laddertrede.

De adviesgroepen Rail en Asset Management van Antea Group, met o.a. ProRail als belangrijke opdrachtgever, zijn op trede 4 van de SCL Original gecertificeerd. De overige onderdelen van Antea Group (Antea Nederland B.V. en Antea Realisatie B.V.) die o.a. werken voor TenneT uitvoeren, zijn gecertificeerd op trede 3 van de SCL.

ProRail certificaten

ProRail certificaat voor erkenningen in de cat. Spoordragend civieltechnisch en niet-spoordragend civieltechnisch en utilitair

ProRail heeft Antea Group erkend voor het verrichten van engineeringswerkzaamheden in de genoemde categorieën. Antea Group heeft de kennis in huis om voor ProRail werkzaamheden te verrichten op het gebied van stations, stationsomgevingen, keermuren, perrons, fietsenstallingen, voorpleinen, utilitaire objecten (liften), geluidsschermen, onderdoorgangen (met en zonder spoordek), overbruggingen, beweegbare bruggen, ecoducten, traverses etc. De erkenning is tevens afgegeven voor het uitvoeren van engineering in opdracht van aannemers bij UAV-gc contractering.

ProRail certificaat voor erkenningen in de cat. Baanbouw en Spoorwerk (ontwerp t.b.v. geïntegreerde contracten)

ProRail heeft Antea Group erkend voor het uitvoeren van ontwerpactiviteiten en het maken van een bestek of uitvoeringsspecificatie en het verzorgen van detaillering in de categorie Baanbouw en Spoorwerk. Antea Group heeft kennis van nieuwbouw, verbouw, renovatie of sloop van baanlichamen en spoorwerk. Deze erkenning is afgegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden in opdracht van aannemers bij UAV-gc contractering.

Beoordelingsrichtlijnen bodem

Conform het Besluit bodemkwaliteit mogen werkzaamheden op het gebied van bodem alleen worden verricht door erkende bodemintermediairs. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Antea Group als erkende bodemintermediair aangewezen. Antea Group door KIWA te Rijswijk gecertificeerd voor de volgende beoordelingsrichtlijnen:

Tanksaneringen

Het volgens geldende regelgeving verwijderen en afvoeren van afvalproducten die vrijkomen tijdens de werkzaamheden is een integraal onderdeel van het productieproces van Antea Group. Voor het gereinigd verwijderen en opvullen van opslagtanks voor gevaarlijke stoffen (K904 ‘tanksaneringen’), heeft Antea Group procescertificaten verworven die zijn gecertificeerd door KIWA te Rijswijk.

Archeologisch onderzoek

In de Erfgoedwet van juli 2017 is de verplichting vastgelegd gecertificeerd te zijn voor het uitvoeren van archeologisch ‘inventariserend veldonderzoek’ (boren en proefsleuven) en opgravingen. Hobéon heeft Antea Group BRL SIKB 4000 gecertificeerd, waarmee de kwaliteit van ons archeologisch onderzoek is gewaarborgd.

Energieprestatierapportage Utiliteitsgebouwen (Basis): BRL9500-U

Gebouwen moeten aan steeds strengere eisen omtrent energieverbruik voldoen. Zo moeten kantoorgebouwen in 2023 minimaal voldoen aan het energielabel C. In 2030 is de minimale eis energielabel A. Voor het opstellen en afmelden van energielabels van bestaande utiliteitsgebouwen is de businesslijn Bouw & Installaties van Antea Group gecertificeerd.

Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten

De eisen in dit certificatieschema hebben betrekking op het kwaliteitssysteem van de organisatie inzake het Vooronderzoek en de Riscoanalyse van ontplofbare oorlogsresten. De certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV NORD Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie