Ga naar hoofdinhoud
Antea Group Corporate Beeld
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Bedrijfscode

Onze missie: Antea Group wil een toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een volhoudbare toekomst. Vol trots en met plezier.

Gemeenschappelijke waarden

Antea Group werkt vanuit vier gemeenschappelijke waarden: ondernemerschap, ontwikkelingsgericht, mensgericht en karakter. Deze waarden bepalen hoe de onderneming en de medewerkers zich in relatie tot de omgeving en ten opzichte van elkaar opstellen en gedragen.

Antea Group in de samenleving

Antea Group beschouwt het als zijn verantwoordelijkheid de samenleving hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden op een wijze die maatschappelijk en economisch verantwoord is.

Antea Group is voorstander van eerlijke mededinging en handelt daar ook naar, als een betrouwbaar lid van de samenleving: onafhankelijk en deskundig. Onze onderneming wil bijdragen aan de goede naam en het aanzien van de branche waarvan het deel uitmaakt. Integriteit maakt daar vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van uit.

Antea Group is lid van NL Ingenieurs, en onderschrijft de gedragscode en de Code of Ethics van Fédération International des Ingenieurs Conseils (FIDIC).

Antea Group en opdrachtgevers

Wij gaan met onze opdrachtgevers zakelijke relaties aan, die zich kenmerken door verbondenheid, gelijkwaardigheid en openheid, kortom: als partner. In deze relatie  staan integriteit, transparantie en professionaliteit centraal.

Wij laten de contractvorming tussen opdrachtgevers en onze onderneming plaatsvinden via een transparant proces.  Wij maken met opdrachtgevers bewuste keuzes met betrekking tot de rollen die wij gaan vervullen (zoals: mede-initiatiefnemer, adviseur, regisseur, ontwerper, engineer, directievoerder, realisator of beheerder).
Antea Group stelt onafhankelijkheid en deskundigheid centraal bij de uitvoering van opdrachten. Antea Group laat zich bij de vervulling van aan de onderneming toevertrouwde taken niet leiden door nevenbelangen en voorkomt belangenverstrengeling.

Wij behartigen de belangen van onze opdrachtgevers, behandelen opdrachten naar vermogen en zullen geen werk aannemen waarvoor wij niet over de vereiste expertise kunnen beschikken. Vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever behandelen wij als zodanig.

Zowel in onze primaire processen als in de ondersteunende processen werken wij conform onze gecertificeerde managementsystemen.

Onze verhouding met opdrachtgevers is gebaseerd op geaccepteerde standaardbepalingen binnen de branches waarbinnen wij werkzaam zijn.

Bedrijfscode
Bedrijfscode

Antea Group en businesspartners

Onze onderneming werkt op meerdere terreinen samen met businesspartners. Bij die samenwerking zijn de uitgangspunten, zoals in deze code vastgelegd, ook het uitgangspunt. Wij hechten aan integriteit, loyaliteit en transparantie. 

Antea Group en aandeelhouders

Antea Group dient het financieel belang van de aandeelhouders door een goed rendement op het geïnvesteerde vermogen na te streven.

Antea Group en medewerkers

Antea Group biedt de medewerkers een gezonde, veilige en uitdagende werkomgeving waar zij met respect voor elkaar kunnen functioneren. 

Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Antea Group biedt voldoende ruimte en ondersteuning om daar, passend binnen het ondernemingsbeleid en aansluitend bij aanwezige talenten, concrete invulling aan te geven.

Antea Group is een kennisorganisatie. Het delen van kennis en de toegankelijkheid van informatie zijn van groot belang voor de medewerkers.

Antea Group vindt betrokkenheid van de medewerkers uitermate belangrijk. Management en medewerkers hechten aan heldere besluitvormingsprocessen, effectieve communicatie en een open informatievoorziening. De medezeggenschap heeft een vaste plaats in de overlegstructuren binnen de onderneming.

Bedrijfscode
Bedrijfscode

Medewerkers en Antea Group

Alle medewerkers onderschrijven de gezamenlijke doelstellingen van de onderneming om te werken vanuit de gemeenschappelijke waarden. Zij handelen open en eerlijk ten opzichte van anderen en zijn betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Zij hebben verantwoordelijkheidsgevoel, respect voor andere meningen en maken keuzes die aansluiten bij de doelen en strategie van de onderneming.

Het management vervult een voorbeeldfunctie bij de naleving van deze bedrijfscode. Het is de taak van het management om een omgeving te waarborgen waarin medewerkers samenwerken én elkaar op gedrag kunnen aanspreken. Iedereen is hierop, zonder aanzien des persoons, aanspreekbaar.

De medewerkers hebben een kritische instelling en zijn kostenbewust en creatief. Zij zijn open tegenover elkaar, geven elkaar feedback en voelen zich verantwoordelijk voor het halen en brengen van informatie. Het gezamenlijke succes is het doel. Wederzijds respect en gerichtheid op samenwerking staan voorop. De medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en handelen daarnaar.

De medewerkers onthouden zich van handelingen die de goede naam van Antea Group kunnen aantasten. Zij gedragen zich volgens geldende fatsoensnormen. Ongewenste intimiteiten, racistische opmerkingen, discriminerend gedrag, verbale of lichamelijke agressie, belediging en seksuele intimidatie zijn onaanvaardbaar.

De medewerkers voorkomen dat er enigerlei vorm van verstrengeling plaatsvindt tussen ondernemingsbelangen en privébelangen, voortvloeiend uit nevenfuncties of financiële belangen buiten de eigen onderneming.

De medewerkers behandelen ondernemingseigendommen en eigendommen van opdrachtgevers met zorg. Zij gebruiken ondernemingsmiddelen en ondernemingsinformatie alleen waar deze in de uitoefening van werkzaamheden voor zijn bedoeld. Het voorgaande geldt evenzeer voor de middelen en informatie van opdrachtgevers. Medewerkers gaan op vertrouwelijke wijze met informatie van opdrachtgevers om.

Naleving van de bedrijfscode

Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om deze bedrijfscode na te leven op een wijze die past bij zijn of haar positie in de organisatie. Dit speelt een rol in de jaarlijkse beoordelingen en functioneringsgesprekken.

Er is een meldpunt integriteit. Elke medewerker kan hier terecht met eventuele problemen met betrekking tot naleving van deze bedrijfscode.

Antea Group heeft deze bedrijfscode verankerd in zijn managementsystemen. Zowel op individueel als op collectief niveau wordt aan naleving voortdurend aandacht besteed.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie