Ga naar hoofdinhoud
Privacy Policy
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Privacy Policy

1 Privacy verklaring

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- & adviesbureau met klanten en opdrachtgevers in een groot aantal sectoren. Er zijn diverse situaties waarin jouw gegevens door Antea Group verzameld, opgeslagen en verwerkt worden. Je geeft ons je persoonsgegevens bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een opdracht, wanneer je een applicatie of andere software van ons gebruikt of download, wanneer je een contactformulier op de website invult, bij ons solliciteert of ons via e-mail benadert. Verder verkrijgen we jouw gegevens van derden, bijvoorbeeld van onze opdrachtgevers of door het uitvoeren van een gerichte zoekopdracht via (openbare) registers en openbare bronnen zoals websites. Daarom vinden we het belangrijk dat je weet hoe we werken, wat je rechten zijn en hoe je je wensen aangeeft.

De verklaring wijzigt af en toe, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. We raden je dus aan de verklaring periodiek opnieuw te lezen. Deze privacy verklaring is in januari 2024 voor het laatst herzien.

1.1 Doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken

Uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers

Bij het uitvoeren van overeenkomsten met onze opdrachtgevers kan het nodig zijn dat Antea Group persoonsgegevens verwerkt (of laat verwerken). Dit zal te allen tijde gebeuren met inachtneming van wet- en regelgeving.

Digitale Diensten (Applicaties, Games, Tools en andere Software)

Om functionerende Digitale Diensten zoals Applicaties, Games, Tools en andere Software te ontwikkelen en aan te bieden, kan het noodzakelijk zijn (geweest) om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens die verwerkt zouden kunnen worden, zijn: je gebruikersnaam, e-mailadres, locatiegegevens, apparaatgegevens, IP-adres en informatie over het gebruik van de Digitale Diensten. Persoonsgegevens zouden via derden, zoals hostingproviders of app-stores kunnen worden ontvangen.

Nieuwsbrieven

Met onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten en dienstverlening. Je geeft zelf toestemming om je adres toe te voegen aan de mailinglijst. Je kunt je ook weer afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Sollicitaties en recruitment

Wanneer je bij Antea Group solliciteert of je inschrijft voor een van onze recruitmentactiviteiten, vragen we je om je persoonsgegevens via e-mail, het sollicitatieformulier op www.werkenbijanteagroup.nl of in (telefoon)gesprekken.

Marketing- en business development doeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen we je benaderen met voor jouw relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen we ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Deelname aan onze evenementen

Voor deelname aan onze events vragen we om je persoonsgegevens. Hiermee wordt deelname bevestigd, ontvang je informatie over het betreffende event en wordt je aanwezigheid geregistreerd.

Toegang en beveiliging

Bij een bezoek aan onze kantoren wordt je naam genoteerd bij toegang. Dit is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van wie zich in het pand bevinden in het geval van een calamiteit, en om te voorkomen dat onbevoegden zich in het gebouw bevinden.

Werking website

Wanneer je onze website bezoekt, registreren we algemene gegevens over je bezoek- en klikgedrag. Voorbeelden hiervan zijn je IP adres, het tijdstip van je bezoek en de gegevens die je browser door het gebruik van cookies meestuurt, zie ook het hoofdstuk Cookies. We gebruiken deze gegevens om de dienstverlening en het bereik van onze website continu te verbeteren.

Social Media

Op onze website staan buttons waarmee je webpagina’s kunt promoten en delen op sociale netwerken. Deze buttons werken via de code die afkomstig is van de sociale netwerken. Deze code plaatst cookies van het betreffende sociale netwerk.

1.2 Recht op klacht indienen

Heb je vragen of klachten over hoe we omgaan met je persoonsgegevens, neem dan contact op met de Security Officer via security@anteagroup.nl. Mocht je er met ons niet uitkomen dan kun je ook je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.3 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld en vastgelegd. Daarnaast geldt specifiek voor:

Uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers

De persoonsgegevens die we bij onze dienstverlening binnen projecten ontvangen, bewaren we zo lang als noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst of conform de afspraken met onze opdrachtgever, waarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Digitale Diensten (Applicaties, Games, Tools en andere Software)

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het aanbieden en uitvoeren van de Digitale Diensten, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Binnen projecten bewaren de persoonsgegevens in het kader van Digitale Diensten niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgever of opvolging van een instructie van onze opdrachtgever, een en ander met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Nieuwsbrieven

Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Gebruik hiervoor de link onderaan de nieuwsbrief. Je gegevens worden altijd zo lang als nodig bewaard voor het uitvoeren van een project, opdracht of activiteit. Tenzij we op wettelijke gronden je gegevens langer moeten bewaren.

Sollicitaties en recruitment

De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier op www.werkenbijanteagroup.nl en in (telefoon)gesprekken, bewaren we tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Bij het aanleveren van je gegevens vragen we je toestemming om jouw persoonsgegevens langer op te slaan voor mogelijk toekomstige vacatures. Dit is voor maximaal één jaar waarna we je gegevens verwijderen. Mocht je je gegevens tussentijds toch willen verwijderen, dan kan dit middels een bericht naar recruitment@anteagroup.nl.

Social Media

De buttons waarmee je inhoud van onze website kunt delen en promoten werken op basis van cookies, geplaatst door de betreffende sociale netwerken. We hebben daar als Antea Group geen invloed op. Wil je meer weten over de verwerking van je persoonsgegevens door deze sociale netwerken, bekijk dan de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

1.4 Beveiliging

Antea Group is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat we passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan.

1.5 Rechten

Recht op inzage

Een verzoek om je persoonsgegevens in te zien kun je indienen bij de Security Officer. Wanneer je inzage wilt in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van het cookie in kwestie mee. Je vindt deze terug in de instellingen van je browser.

Recht op wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden bij de Security Officer. Om misbruik te voorkomen kunnen we je wel vragen om een identificatie.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van je persoonsgegevens voor zover die onjuist zijn, of aanvullende gegevens te verstrekken als deze onvolledig zijn.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van gebruik van jouw persoonsgegevens. Bij honorering van dat verzoek zullen we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval zullen we jouw privacybelangen afwegen tegen ons belang of plicht om de gegevens te verwerken, en op basis daarvan besluiten de gegevens wel of niet langer te verwerken.

1.6 Gronden van verwerking

Antea Group verwerkt persoonsgegevens op grond van verschillende rechtsgronden uit de AVG:

  • Op basis van gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van nieuwe medewerkers en het aanbieden van diensten of producten van Antea Group.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder de gegevens kunnen we de betreffende dienst niet leveren.
  • Met jouw toestemming. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Antea Group behoudt zich het recht voor de gegevens te verwerken wanneer dit wettelijk vereist is, dan wel wanneer Antea Group dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Antea Group te beschermen. Daarbij trachten we altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

1.7 Wanneer delen we gegevens met derden?

Soms is het nodig dat we jouw gegevens delen met derden, bijvoorbeeld aan externe leveranciers die we inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers, externe recruitmentbureau's of een vertaalbureau, of aan partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze evenementen of aan Google Analytics ten behoeve van verbeteringen aan onze website.

Deze derden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Wanneer de derde optreedt namens ons op basis van instructies, dan sluiten we een verwerkersovereenkomst af met die derde die voldoet aan de eisen van de AVG.

Indien we jouw gegevens (laten) verwerken buiten de Europese Economische Ruimte, dan doen we dat enkel met partijen die onderdeel uitmaken van het Data Privacy Framework of anders op basis van de standaard EU contractbepalingen.

2 Cookies

3 Responsible Disclosure

Antea Group maakt gebruik van het 'Responsible disclosure' principe. Dit betekent dat als je verantwoord met gevonden kwetsbaarheid om gaat, Antea Group daar iets tegenover stelt. Namelijk het afzien van het verbinden van juridische consequenties en de melder belonen voor het melden van het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem. Antea Group verzoekt je de melding te doen aan de hand van onderstaande richtlijnen:

  • Meld bevindingen over een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar security@anteagroup.nl;
  • Meld een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem zo snel mogelijk na ontdekking;
  • Geef voldoende informatie (omschrijving, IP-adres(sen), URL, log(s), screenshot(s), etc.) zodat Antea Group het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem snel en effectief op kan lossen;
  • Laat contactgegevens achter, zodat Antea Group contact op kan nemen om samen te werken aan een veilig resultaat;
  • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social hacking, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, etc.
  • Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen;
  • Maak geen (actief) misbruik van het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem.

Na het ontvangen van een melding zal Antea Group zo snel mogelijk actie ondernemen en waar nodig contact opnemen met de melder. Antea Group probeert de eventuele vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen.

4 Disclaimer

Aan de informatie op deze website, of in enige link naar websites van derden of andere externe bronnen, kunnen geen rechten worden ontleend. Antea Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie die is opgenomen in documenten op deze website of anderszins geproduceerd door Antea Group is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor vervaardigd. Als je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en word je verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten ontlenen aan de documenten, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

5 Copyright

Antea Group, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antea Group, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De bezoeker is ten aanzien van de Antea Group website en (eventuele) mobiele diensten slechts bevoegd de website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea Group, een koppeling aanbrengen tussen de website van Antea Group, mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) zoekmachine of computer netwerk.

6 Vragen?

Heb je vragen over het privacy- en cookiebeleid van Antea Group? Neem dan contact op met de Security Officer, dit kan per email: security@anteagroup.nl.