Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaatadaptatie

Als gevolg van klimaatverandering neemt in Nederland het aantal hittegolven, het aantal extreme buien, de intensiteit van hevige buien en de perioden van langdurige droogte sterk toe. In combinatie met een toename van het verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast en hittestress. De leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder.

Totaalaanpak klimaatadaptatie

Antea Group biedt een totaalaanpak om te komen tot een klimaatadaptief Nederland. Met onze brede kennis over omgevingsmanagement, infra, watermanagement, bodem, ecologie, assetbeheer en stedenbouw hebben wij voor elke opgave de juiste mensen met de juiste kennis in huis.

Wij hebben een routekaart ontwikkeld om te komen tot een waterrobuuste- en klimaatbestendige inrichting. De routekaart helpt bij het overzien van het proces en geeft een heldere visualisatie van de opgave waar u aan werkt.

Kwetsbaarheid in beeld brengen

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering is het belangrijk om kwetsbaarheden en kansen voor uw regio in beeld te brengen. Wij hebben diverse methoden ontwikkeld om dit voor u te doen.

Zo hebben wij op het gebied van wateroverlast PluviAG ontwikkeld. Hiermee maken we op verschillende detailniveaus inzichtelijk hoe het regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds afstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Hierbij maken we, o.a. door de samenwerking met Deltares, gebruik van de nieuwste data en modellen. De resultaten worden gepresenteerd op een kaart en in 3D-animaties, zodat ze inzichtelijk en begrijpelijk worden voor een breed publiek. Ook op het gebied van hitte en droogte kunnen wij verdiepende stresstesten voor u uitvoeren. De resultaten van deze diverse stresstesten kunnen worden gepresenteerd in een aantrekkelijke GIS-omgeving.

Ook als u vragen heeft over andere effecten op het gebied van ecologie, waterkwaliteit, bodemdaling, gezondheid of veiligheid denken onze breed georiënteerde adviseurs graag met u mee. 

Risicodialoog voeren en strategie opstellen

U heeft de stresstesten afgerond en/of de kwetsbaarheden op andere wijze in kaart gebracht. Er blijkt werk aan de winkel, wat nu?! Het voeren van risicodialogen is een volgende stap in de route naar een waterrobuuste- en klimaatbestendige inrichting van de ruimte. 

Wij benaderen kwetsbaarheden rondom wateroverlast, overstroming, droogte en/of hitte vanuit kansenrijkdom en spreken daarom liever over klimaatdialogen om gezamenlijk oplossingen te vinden en (meekoppel)kansen te pakken. Het vormgeven, organiseren en begeleiden van klimaatdialogen is een vak apart. Onze communicatieve en verbindende omgevingsmanagers, procesmanagers en adviseurs op het gebied van waterbeheer en management verstaan dat vak. Ze staan stevig in hun schoenen, beschikken over voldoende inhoudelijke kennis en zijn getraind in gespreks- en interventietechnieken om win-win situaties te bereiken en conflicten te voorkomen.

Onze sector- en stakeholdersanalyse –inclusief krachtenveldanalyse – geeft inzicht in welke partijen het beste uitgenodigd kunnen worden voor een effectieve dialoog. Om met genodigden daadwerkelijk een goede dialoog te kunnen voeren, verschilt de vorm per situatie. Zo kan een buurtdialoog de vorm krijgen van een buurtbarbecue waarbij een spel, een 3D-animatie of een visueel aantrekkelijke GIS-applicatie als vertrekpunt wordt ingezet. Welke vorm een dialoog ook heeft, steeds komen i.r.t een kwetsbaarheid effecten, ambitie, afwegingskader, strategie, mogelijke maatregelen en handelingsperspectieven van betrokken partijen aan de orde. Op basis van de klimaatdialogen stellen betrokken partijen vast welke risico’s en schade wel/niet geaccepteerd worden en wie welke kosteneffectieve maatregelen voor welke kwetsbaarheden wanneer en op welke wijze gaan nemen (uitvoeringsagenda). 

Bij Antea Group werken adviseurs voor alle stappen in de route naar een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte: van stresstest via risicodialoog tot aan de implementatie van de uitvoeringsagenda.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie