Ga naar hoofdinhoud
Klimaat, riolering en stedelijk water
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaat, riolering en stedelijk water

Gemeenten hebben behoefte aan een gedetailleerd inzicht in de omvang en het functioneren van het areaal, waarmee zij ervoor zorgen dat afvalwater en regenwater wordt verwerkt. Denk hierbij niet alleen aan de rioolbuizen in de grond, maar ook aan de infiltratievoorzieningen, goten, wadi’s, groene daken en vijverpartijen. Dit vergt een bredere blik dan in een traditioneel BRP gebeurt. Het doel dat wij altijd voor ogen houden is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Hiervoor kunnen én moeten nu al stappen gezet worden in de inrichting van de openbare ruimte. In samenwerking met de gemeente en het waterschap stellen wij het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) op, om in deze belangrijke behoefte te voorzien.

Inzicht

Inzicht betekent volgens ons ‘dat men iets begrijpt of dat men snapt hoe iets in elkaar zit’. Vanuit de denklijn uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting Rioned verschaffen we dit inzicht op basis van de volgende stappen:

  • Overkoepelend: Wat zijn de kaders en wat spreken we af?
  • Beschrijving systeem: Welke informatie is aanwezig?
  • Beschrijving functioneren: Hoe werkt het systeem?
  • Evaluatie functioneren: Past het functioneren bij de ambities?
  • Maatregelen: Wat is nodig om aan ambities te voldoen?

Wij hebben zitting gehad in de begeleidingscommissie SSW en kennen de methodiek door en door.

Valide basis

Het SSW heeft een valide basis nodig. De experts van Antea Group kijken met een brede blik naar de geometrie van alle objectonderdelen van de riolering, watergangen en regenwatervoorzieningen. Alle data controleren en valideren wij op volledigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Ook lijnen wij de uitgangspunten, kaders en methodieken van de gemeente en het waterschap uit tot één gezamenlijke basisset.

Toetsing en reflectie

Vanuit een breed scala aan neerslagsituaties brengen wij de werking van het stedelijk watersysteem als geheel in beeld. Met onderscheid naar toetsbuien en gevoeligheidsanalyses, om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre de werking van de diverse onderdelen past bij uw ambities. Wij maken te allen tijde gebruik van state-of-the-art software (D-Hydro) voor het opstellen van de integrale rekenmodellen (riolering, oppervlaktewater, maaiveld, daken, infiltratievoorzieningen én kolken).

Klimaat, riolering en stedelijk water
Klimaat, riolering en stedelijk water

Maatregelenpakket water

In onze ogen is de toetsing en de gezamenlijke reflectie hierop een belangrijke stap. Dit is de basis om te komen tot een concreet, pragmatisch en realiseerbaar maatregelenpakket en brengt het SSW daadwerkelijk verder dan analyses en goede voornemens.

Presentatie en meerwaarde

Belangrijk is om focus te houden op realiseerbaarheid en doelmatigheid. Onze modelleurs zijn onderdeel van de adviesgroep Beheer, waardoor afstemming met bijvoorbeeld weg- en groenbeheerders voor ons de standaard is. Ook maken wij onderscheid in maatregelen in de openbare ruimte en op particulier terrein. We adviseren vanuit het oogpunt van haalbaarheid en financiering (op hoofdlijnen; wat is er voor nodig om inwoners en bedrijven daadwerkelijk mee te krijgen?).

GISconnect

De wijze van presentatie van de resultaten is zeer belangrijk. De rekenmodellen zijn best complex en niet voor eenieder toegankelijk. Daarom presenteren en ontsluiten wij onze adviezen beeldend op overzichtelijke kaarten, met ondersteunende notities en tabellen. Indien gewenst is dit ook mogelijk via het digitale platform GISConnect van Antea Group.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie