De gemeente Leiderdorp heeft de ambitie haar grondgebied klimaatbestendig maken. Om in 2050 klimaatbestendig te zijn, heeft de gemeente samen met ons in 2019 de eerste stap gezet: ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’. Voor de klimaatthema’s wateroverlast, hittestress, droogtestress en overstromingsrisico’s, hebben wij alle kwetsbaarheden in beeld gebracht. Denk hierbij aan geblokkeerde straten door een te grote waterdiepte, water dat in woningen stroomt, maar ook aan het in beeld brengen van scholen, tehuizen voor bejaarden en beweegbare bruggen in relatie tot de omgevingstemperatuur. Hierbij maken wij gebruik van zowel open data als onze eigen modelresultaten uit GIS en DHYDRO.

Informatie altijd toegankelijk en begrijpelijk

Alle gedetailleerde kaartlagen zijn in de digitale omgeving van GISConnect uitgeleverd. Via deze online omgeving is informatie laagdrempelig ontsloten en op hoog detailniveau in te zoomen op het gehele areaal van de gemeente Leiderdorp. Door de online ontsluiting is de informatie altijd toegankelijk en begrijpelijk, voor iedereen en op elk apparaat. Klik hier om de interactieve kaart te bekijken.

We creëren draagvlak voor de inspanningen van de gemeente én bewustwording bij alle stakeholders bij onze Klimaatopgave!


Ruud van Hoek
Projectingenieur Beheer

Quick-wins benoemen

Enerzijds biedt het verkregen inzicht de mogelijkheid direct maatregelen (quick-wins, zoals het lokaal verlagen van stoepranden of het bijplaatsen van bomen) te benoemen, anderzijds zijn de kaarten de onderlegger voor te voeren dialogen met inwoners, bestuurders en andere stakeholders. De meerwaarde van deze wijze van ontsluiting heeft zijn nut bewezen in gesprekken met ambtenaren van de gemeente, bestuurders, gemeenteraadsleden én bewoners. Een mooie en zinvolle stap in de bewustwording voor de klimaatthema’s, ook bij de andere assets en afdelingen binnen de gemeente en andere stakeholders. Hierbij hebben we ingezoomd op vragen als:

  • Validatie van de klimaatstresstest - klopt het wat we zien?
  • Hoe kan de klimaatrobuuste inrichting er in 2050 uitzien?
  • Welke de rol en speelruimte ziet de gemeente voor ontwikkelaars en particulieren en tot welke klimaatadaptatie ‘plus’ kan dit leiden?
  • Hoe vertellen we het klimaatverhaal?

Gezamenlijk doel

Het uiteindelijke doel: het maken van concrete afspraken over wat iedereen, dus ook inwoners, bedrijven en woningstichtingen etc. willen, kunnen en gaan doen om bij te dragen aan het klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving. De gemeente (en zeker de riool- en stedelijk water beheerder) kan het niet alleen!

Bij het voeren van de klimaatdialogen is ons digitaal ontsloten platform essentieel om inzicht en bewustwording te creëren!

Voor meer achtergrondinformatie én een beeld van het online klimaatportaal