Waterschap Noorderzijlvest gaat een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie bouwen. De organisatie heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. De pilot van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft de mogelijkheid om het thema duurzaamheid beter te borgen in het project.

Project duurzaam inrichten

Daarvoor plaatsen we voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerkwartier de projectdoelstellingen en de gekozen oplossingsrichting voor de nieuwe zuivering in een ‘Ambitieweb’. Het Ambitieweb koppelt het beleid aan de projectdoelstellingen en geeft de ruimte voor een stappenplan met handreikingen om het project duurzaam in te richten. Er wordt inhoud gegeven aan een marktbenadering die ruimte biedt voor innovatieve oplossingen en het borgen van de doelstellingen.

Circulair stappenplan

Het bestuur van het waterschap krijgt door middel van het stappenplan de zekerheid dat de projectkeuzes die gemaakt worden transparant worden afgewogen binnen de kaders van het project. Met als resultaat een duurzame installatie die per 2015 energieneutraal is en opgebouwd conform de uitgangspunten van de circulaire economie.

Een zuivering is circulair wanneer zonder toevoeging van stoffen of energie, het binnenkomende vervuilde water weer schoon geloosd wordt. Ook kan de zuivering opgebouwd worden uit circulaire materialen.


Joost Engelhart
Senior adviseur Contracten

Duurzame projectbeheersing

Het projectteam maakt in vier fasen een concreet project waarbij de markt binnen een vastgesteld kader de ruimte krijgt hun oplossing te realiseren dat geïmplementeerd is in de bedrijfsvoering van het waterschap. Bij de marktbenadering zijn de projectdoelstellingen concreet en helder om meetbare en heldere resultaten te krijgen. Vastgestelde KPI’s helpen het projectteam het project te beheersen.

Resultaat: toekomstbestendige waterzuivering

De beheerorganisatie krijgt een moderne, duurzame en toekomstbestendige zuivering die past in een omgeving die aan verandering onderhevig is. Door veranderend gebruik van water door de mensen en industrie, verandert namelijk ook de kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater. De installatie is ontworpen om flexibel mee te bewegen in deze dynamiek met weinig beheers inspanningen en een laag energie verbruik.