De energietransitie vraagt om de stap naar een duurzame energievoorziening zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is een grote uitdaging. Gemeenten, provincies en waterschappen zetten daarin de eerste stappen door het opstellen van regionale energiestrategieën, gemeentelijke warmteplannen en het initiëren van aardgasloze wijken. Daarnaast bereiden zij zich voor op de Omgevingswet, waarin het omgevingsbeleid integraal is verankerd. Besluiten voor de energietransitie zullen daartoe worden vastgelegd in een omgevingsvisie, omgevingsplan en/of een omgevingsprogramma.

Energietransitie versnellen met instrumenten uit de Omgevingswet

De wijze waarop dit kan worden gedaan en hoe deze instrumenten kunnen helpen bij het vormgeven van de transitie, is nieuw. Het is een leerproces waarin betrokkenen stap voor stap ervaren wat nodig is, wat werkt en wat níet werkt. In dit leerproces zijn pilots en het delen van ervaringen daaruit cruciaal. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is daarom acht pilots gestart gericht op het versnellen van de energietransitie met instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. In deze pilots werken de gemeenten elk aan een specifieke eigen opgave. De pilots wisselen ervaringen uit en werken daarin tevens aan een aantal generieke onderzoeksvragen. De pilots worden elk begeleid door een pilotcoach.

Consortium

Het Ministerie heeft een consortium -onder leiding van Antea Group- opdracht gegeven om met de pilotgemeenten aan de slag te gaan. In dit consortium werkt Antea Group samen met Rho adviseursTNOPlatform31Over Morgen en Rebel Group. Binnen dit consortium levert Antea Group het projectmanagement, specifieke kennis en begeleidt Antea Group drie pilots, te weten:

  • De inbedding van aardgasloze wijken in het omgevingsplan in Maastricht;
  • Het omgaan met geothermie in het lokale omgevingsbeleid in Súdwest-Fryslân;
  • Het versterken van de integrale benadering van de energietransitie in Boxtel.

Met deze opdracht versterkt Antea Group zijn leidende en initiërende rol inzake de implementatie van de Omgevingswet bij gemeenten en het op gang brengen van de energietransitie.