In het pittoreske Oldenzaal lijkt de tijd stil te staan. Maar niets is minder waar. Ook Oost-Nederland is onderhevig aan de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van droogte zorgen voor droogstaande beken en het grondwaterpeil zakt met het jaar. Dit, in combinatie met de stikstof- en fosfaattoevoer van omliggende landbouw, zorgt voor een zuurstof en een waterloze omgeving. Bijzondere habitat gaat verloren en zeldzame diersoorten, zoals de rivierdonderpad en de kamsalamander raken in de knel.

Verbeteren natuurkwaliteit Natura 2000-gebieden

In Overijssel wordt in 24 Natura 2000-gebieden gewerkt aan het verbeteren van de natuurkwaliteit waarvan Landgoederen Oldenzaal er één van is. De natuurherstelmaatregelen zijn gericht op het behoud en uitbreiding van verschillende habitattypen, zoals het alluviaal bos: eiken-haagbeukenbos en beuken-eikenbos met hulst. Door het aanpassen en verondiepen van beken, het dempen van sloten en het blokkeren van fosfaat (mest) rijke waterstromen, zal de natuur weer op bloeien.

Samen werken voor de natuur

De provincie Overijssel heeft een team samengesteld om het project verder op te pakken. Dit team bestaat uit de provincie, Waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten en Antea Group.

Antea Group zorgt in dit project voor de uitwerking van de plannen naar het definitief ontwerp, het aanvragen van de benodigde WNB-vergunning, de actualisatie van de natuurtoets, het schrijven van de bestekken, het ondersteunen in de aanbestedingsprocedure en contractbegeleiding. Samen werken we hard voor de natuur, terwijl wij proberen de belangen van de boeren niet uit het oog te verliezen.