Provincie Overijssel heeft ons de opdracht gegund om de natuurherstelmaatregelen in de Natura 2000-gebieden Buurserzand, Witte Veen en Haaksbergerveen uit te werken en te realiseren. De maatregelen richten zich op het terugdringen en tegengaan van verrijking door meststoffen.

Verbetering van de hydrologie

Voor Buurserzand en Witte Veen is al een plan vastgesteld en gaan we ons vooral richten op het definitief maken van dit plan zodat de aannemer aan de slag kan. Het gaat om maatregelen die vooral gericht zijn op verbetering van de hydrologie van de heide. Dit komt neer op het dempen en verondiepen van watergangen.

Voor het Haaksbergerveen moeten de natuurherstelmaatregelen nog bepaald worden. Het doel is de bescherming van de specifieke natuur die in het beheerplan N2000 is benoemd. Het gaat dan om zwakgebufferde vennen, vochtige heiden, herstellende hoogvenen, actieve hoogvenen en hoogveenbossen. De ontwikkeling van een randzone als onderdeel van het hoogveensysteem is onderdeel van deze opgave. In de bufferzone treedt vernatting op als gevolg van de natuurherstelmaatregelen.

Herstel Natura 2000 gebieden

Wij stellen een hydrologisch model op en gaan de ecologische effecten van de maatregelen toetsen. Vervolgens maken we een inrichtingsplan op en kunnen we buiten van start. Projectleider Carry van der Wal is blij dat Antea Group aan de slag gaat met beide projecten: "Heel fijn om samen verder te werken aan het behoud en herstel van de beide Natura 2000 gebieden."

Deskundig projectteam

Het projectteam bestaat uit een gezonde mix van deskundigen met ervaring in dergelijke projecten. De projectgroepleden zijn van Antea Group aangevuld met deskundigheid van de Unie van Bosgroepen, een hoogveendeskundige en een landbouwkundige. We gaan in overleg met de grondeigenaren die doorgaans niet gelukkig zijn met het verhogen van de grondwaterstanden ten behoeve van natuurontwikkeling. Het verkrijgen van draagvlak bij gebiedspartijen zoals gemeente, provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 2 Waterschappen en LTO is één van de belangrijke onderdelen van dit project.

Een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie? Zet nu de volgende stap in jouw carrière.