In mei 2018 trokken zware onweersbuien over de Natura 2000-gebieden in Zuid-Limburg. Op sommige plaatsen viel 48 mm neerslag in één uur. Als gevolg daarvan ontstonden op verschillende locaties modderstromen. Een veldbezoek vóór en na deze bui bracht de gevolgen duidelijk in beeld, met diep ingesneden erosiegeulen, weggespoelde stukken landbouwgrond en platgeslagen begroeiing.

Programma Aanpak Stikstof

In samenwerking met provincie Limburg zijn wij gestart met een uniek project voor de Natura 2000-gebieden in Zuid Limburg in het kader van het Programma Aanpak Stikstof. In dit project wordt gekeken naar inspoeling van stikstof vanuit landbouwgebieden naar Natura-2000 gebieden.

Een week later vond een veldbijeenkomst plaats met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de LLTB. Op deze dag hebben alle partijen de gevolgen van de bui waargenomen en hun visie op de oorzaken en eventuele maatregelen aangedragen.

Maatregelen tegen extreem weer

Met een extremer wordend klimaat zullen deze hevige buien vaker voorkomen en om de hevige gevolgen te verminderen zijn maatregelen nodig. Mogelijke maatregelen zijn:

  • Aanleg bufferstroken;
  • Waterbuffers (bergbezinkbassins);
  • Aanpassen landgebruik.

Per risicopunt onderzoeken wij nu de oorzaken van de erosie en stellen wij een pakket van maatregelen voor.

Risico voor natuurgebieden

Verhoogde nutriëntgehaltes zijn een risico voor natuurgebieden, waar unieke soorten worden overwoekerd door stikstofminnende soorten. Landbouwgebied is één van de mogelijke bronnen van stikstof. De landbouwgebieden in Zuid Limburg liggen vaak op de hoog gelegen plateaus en de natuurgebieden op de hellingen.

Natura 2000 gebieden Limburg

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Doel van Natura 2000 is om de biodiversiteit in ecosystemen in de EU te behouden en te verbeteren. Recreanten en ook ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. In Limburg liggen 23 Natura 2000-gebieden.