In samenwerking met Biodiversity in Business heeft Antea Group de Provincie Noord-Brabant ondersteund op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw is een duurzame vorm van landbouw, met als uitgangspunt zowel een veerkrachtig ecosysteem als een veerkrachtig voedselsysteem.

Meervoudige waardecreatie

Bij natuurinclusieve landbouw wordt gekeken naar meervoudige waardecreatie, waarbij zowel maatschappij, natuur en economie aan bod komen. Denk hierbij aan hoogwaardig voedsel, een hogere belevingswaarde van het landschap, een lagere milieubelasting en verbetering van biodiversiteit.

Natuurinclusieve landbouw

Deze duurzame vorm van landbouw vraagt om andere businessmodellen, waarbij landbouw en natuur worden verbonden. De opdracht voor de Provincie Noord-Brabant richtte zich op het ontwikkelen van een leidraad voor de doorontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in de provincie. Antea Group heeft Biodiversity in Business in een geslaagde samenwerking ondersteund bij de kennisontwikkeling van deze leidraad. Deze bevat onder andere een kapstok voor verdienmodellen en een overzicht van de opties voor aanpassingen in de bedrijfsvoering. Door middel van ontwikkelde praatplaten kunnen agrariërs een doorontwikkelplan maken voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.