Het jaar 2020 schetst de impact van klimaatverandering. Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met langere periodes van droogte. Waar de kranten als eerste vol staan met droogvallende beken en sproeiverbod voor de landbouw, is ook de impact op de buitenruimte niet te onderschatten. Door droogte ontstaat bodemdaling, met verzakkingen aan de infrastructuur tot gevolg. Ook zien we nu al schade aan het groen in de wijk..

In tegenstelling tot wateroverlast en hittestress, zijn de effecten van droogte niet altijd direct zichtbaar. Droogte heeft over lange periodes wel impact op gebouwen, infrastructuur én de openbare ruimte.

Dode planten en vissen, verzakte infra

We zien nu al schade aan het groen in de wijk. De kans op afsterving van bomen, beplantingen en gras is, zoals de zomers van 2018 en 2019 al lieten zien, reëel. Herplanten en het opnieuw moeten inzaaien van plantsoenen leidt tot een extra kostenpost voor het groenbeheer. Een andere impact van het tekort aan water is de verslechtering van de waterkwaliteit. Denk aan blauwalg, zuurstoftekorten en dode vissen in het oppervlaktewater.

Tot slot, droogte leidt in tot een versnelde bodemdaling. In stedelijk gebied leidt dit tot extra kwetsbaarheid voor wateroverlast, doordat laagtes ontstaan en het rioolsysteem verstoord raakt door verzakkingen. Ook voorbeelden van verzakte bruggen en scheuren in kades en veendijken als gevolg van droogte zijn helaas in den lande al bekend.

Klimaatzones schuiven immers naar het noorden op. We kunnen in de keuzes voor groen alvast kijken naar een Franse stad als Nantes of Bordeaux.


Benno Steentjes
Expert Beheer

Buitenruimte klimaatbestendig inrichten

Om de buitenruimte in Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, zetten we nú gezamenlijk de stappen. Enerzijds kunnen we inrichting van de buitenruimte zodanig aanpassen dat we het regenwater verwerken daar waar het valt. Ook kunnen we maatregelen nemen om de grondwaterstand te beheersen. De gemeente Haarlem hebben wij geadviseerd over het klimaatadaptief maken van de hele wijk Meerwijk. Met meer groen en minder asfalt wordt regenwater en grondwater vastgehouden, wat ten gunste komt van het groen.

Ondanks de gevoeligheid voor droogte willen we dus juist meer groen in de wijken. Groen heeft immers een gunstig effect op wateroverlast en hittestress, zoals wadi’s en schaduw van grote bomen. Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel. Deze staat bij mooi weer droog maar vult zich tijdens een regenbui met regenwater. De vraag is, welk groen past hierbij het best en is dit ook geschikt voor het toekomstige weerbeeld? Klimaatzones schuiven immers naar het noorden op. We kunnen in de keuzes voor groen alvast kijken naar een Franse stad als Nantes of Bordeaux.

Integrale kijk

Onze bijdrage? Wij zijn in staat van onze expertise van alle assets integraal naar de buitenruimte te kijken. Met onze state-of-the-art modellen en vanuit open data brengen wij de problematiek inzichtelijk. Met dezelfde modellen voorspellen wij het effect van aanpassingen en maken wij de impact tastbaar.