Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft tussen 18 en 20 november een grootschalige crisisoefening gehouden in de omgeving van Woerden. 150 Medewerkers van het waterschap en 22 militairen van de Nationale Reserve (NATRES) zijn hierbij betrokken. Het nagespeelde scenario betrof onder meer een dijkdoorbraak van de bestaande dijken na dagen van hevige neerslag. Een groot deel van de oefening vond plaats op de kade langs de nieuwe waterberging nabij Zegveld.

Veilige dijken, droge voeten en schoon water

Antea Group is, in opdracht van het Hoogheemraadschap, betrokken bij de ontwikkeling en aanleg van dit waterbergingsgebied en de kadeverbetering. Zo is in 2017 gestart met het ontwerp van de tien kilometer lange kade om deze te laten voldoen aan de nieuwe normen en het achterland veilig te houden tegen overstroming. Daarnaast is een forse waterberging van bijna 100.000 m3 aangelegd en zijn ruim vijf kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Wij hebben hiervoor het ontwerp opgesteld, de vergunningen aangevraagd, de contracten opgesteld met bijbehorende aanbestedingsprocedures en tot slot de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Hiermee is in de afgelopen jaren hard gewerkt om aan de drie doelen van het Waterschap (veilige dijken, droge voeten en schoon water) te voldoen. Het resultaat mag er zijn. In de zomer van 2019 is het werk naar tevredenheid opgeleverd!

Klimaatadaptatie

Arco van Houwelingen, projectleider vanaf de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsbegeleiding, vertelt dat dit mooie gebied nu gebruikt wordt voor de crisisoefening. Door de waterberging (deels) te vullen met water en de bergingskade te laten overlopen wordt een realistisch scenario nagebootst. “Door de klimaatverandering krijgen we vaker last van extreem weer. Zoals langere periode van droogte, maar ook zwaardere stormen en stortregens. Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Klimaatadaptie door betrouwbare dijken en waterbergingen zijn daarom van groot belang.” De oefening is door het Hoogheemraadschap vakkundig opgezet en met man en macht is gewerkt om de overloop in de kade te dichten met zandzakken.

Gecontroleerd en veilig

Roland Kastelein, projectleider en deelnemer binnen de Oefenstaf van het Hoogheemraadschap, is zeer tevreden over het verloop van de oefening. Hij heeft voor deze omvangrijke klus intensief samengewerkt met Antea Group: “Door de kennis en kunde van Antea Groep maximaal toe te passen is er een project gerealiseerd wat succesvol ook voor deze oefening (gecontroleerd en veilig) gebruikt kan worden”. Arco vult met enthousiasme aan over de uitgevoerde werkzaamheden: “Het werken aan integrale projecten in landelijk gebied is schitterend! Door de combinatie van techniek, proces én inpassing in de omgeving is dit een project om trots op te zijn”.