De dataspecialisten van Antea Group vertalen met data-analyse ruwe data naar specifieke oplossingen. Zo zijn we er, in opdracht van tientallen Nederlandse gemeenten, in geslaagd om op individueel pandniveau inzicht te geven in belangrijke onderwerpen (zoals energiebesparing) op het vlak van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Door het combineren van landelijke open en gesloten databronnen met ingenieurskennis creëren de dataspecialisten van Antea Group inzicht in het nul-verbruik en het besparingspotentieel binnen een gemeente. Ook brengen we specifieke kansen in beeld om de restenergievraag een duurzame invulling te kunnen geven.

Marien van Zwol
Marien van Zwol Adviesgroepmanager GBI Contact opnemen

Betrouwbare data

Data en de energie- c.q. warmtetransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit het Rijk worden diverse open-datasets beschikbaar gesteld als leidraad om deze transitie vorm te kunnen geven. Deze data blijkt in de praktijk echter niet altijd direct toepasbaar en aan te sluiten op de informatiebehoefte van gemeenten en beheerders van vastgoed. Zo is de data te generalistisch en van een te laag detailniveau om concrete beleidsaanbevelingen te kunnen doen.

Data-analyse

Antea Group heeft een slimme analyse ontwikkeld waarmee energie-inzicht wordt gecreëerd, afgestemd op de lokale context. We combineren hierin data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met andere pandkenmerken zoals woning typologieën en energielabels. Door onze ingenieurskennis toe te voegen aan deze data ontstaat een betrouwbare nulmeting.

Doordat we dit op individueel pandniveau doen, kunnen we opdrachtgevers op elk gewenst detailniveau van informatieproducten voorzien. Grootverbruikers worden in kaart gebracht om zo een eerste selectie van relevante panden en bijbehorende stakeholders te identificeren. We valideren de uitkomsten van deze analyses aan de hand van energieverbruiksdata van netbeheerders om er zeker van te zijn dat de analyseresultaten een betrouwbare afspiegeling van de werkelijkheid vormen.

Verder brengen we lokale mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen als waterkracht, zon, wind, biomassa, warmte-koude opslag in kaart. Tevens bieden we inzicht in gemeente-specifieke kansen om de restenergievraag een duurzame invulling te geven. Denk hierbij aan lokale restwarmtebronnen die geproduceerd wordt door datacentra, fabrieken of supermarkten.

Door al deze informatie te koppelen met de juiste ingenieurskennis op het gebied van data en energie, genereren we energie-inzichten op basis waarvan gemeenten gericht aan de slag kunnen. Met een energietransitieplan of warmteplan. Hiermee kunnen zorgvuldige en onderbouwde afwegingen worden gemaakt op elk gewenst detailniveau. 

Door onze data-expertise te bundelen met kennis en ervaring op het vlak van energietransitie bieden wij unieke data inzichten, waardoor we gerichter dan welke partij dan ook kunnen adviseren gedurende het hele energie- of warmtetraject.


Marien van Zwol
Projectmanager Data & Informatie

Data-analyse in de praktijk

Een van de opdrachtgevers waarbij we onze data-analyse als leidraad hebben ingezet is de gemeente Valkenburg. Op basis van onze verkregen energie-inzichten beoordeelden we de gemeente-specifieke situatie en hebben we tot op pandniveau datagestuurd kunnen adviseren. Dit bleek in de praktijk veel voordelen te bieden. In opdracht van de gemeente Valkenburg:

  • Genereerden we hotspots waaruit blijkt waar de, in het kader van de energietransitie, meest relevante (groepen) woningen en/of bedrijfspanden zijn geclusterd;
  • Identificeerden we de grootste verbruikers in de gemeente en koppelden we deze gebruikers aan concrete besparingsmogelijkheden;
  • Boden we buurt-specifiek inzicht in de mogelijkheden om de restenergievraag invulling te geven door middel van duurzame warmtebronnen;
  • Structureerden en combineerden we gemeentelijke data, eigen data en door de overheid beschikbaar gestelde open data om tot nieuwe inzichten te komen. Dit stelde ons bijvoorbeeld in staat om koppelkansen te identificeren en andere ruimtelijke opgaven waar de gemeente voor staat zoals vervanging van riolering te integreren in het warmtetransitie-traject;
  • Bundelden we verschillende domeinexpertisen om bovenstaande inzichten te verwerken en te combineren tot een integrale transitievisie warmte.

Integraal

Antea Group biedt de ingenieurskennis om deze inzichten binnen de specifieke sociaal-maatschappelijke context van gemeenten tot plan en uitvoering te kunnen brengen. Door onze data-expertise te bundelen met kennis en ervaring op het vlak van energietransitie bieden wij unieke data inzichten, waardoor we gerichter dan welke partij dan ook kunnen adviseren gedurende het hele energie- of warmtetraject.

Hierdoor kunnen wij gemeenten en vastgoedbeheerders helpen om een energie- of warmteprogramma op te stellen dat past binnen de gemeente-specifieke mogelijkheden tot verduurzaming, aansluit bij de bewonerswensen en –behoeften en implementeerbaar is binnen het krachtenveld van stakeholders rondom het thema energie.