De Limburgse gemeente Bergen werkt aan een indrukwekkend plan: de bouw van een grootschalig Energielandgoed. Met onze kennis van ruimte en energie zorgen we voor extra ontwikkelpower. 

Eerste energieonafhankelijke gemeente

Bergen wil de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg worden. Onder meer door grootschalige opwekking van energie. Energielandgoed Wells Meer speelt hierin een belangrijke rol. Doelstelling: het Energielandgoed moet minimaal 50% van de ambitie verwezenlijken. En het plan moet écht van en voor Bergen worden. Met ruimte voor recreatie, educatie en bedrijvigheid.

Energietransitie: van inpassing tot businesscase

De politieke wil is er, net als de beoogde locatie: ruim vierhonderd hectare grond aan de gemeenterand. Grote vraag op voorhand was: is het plan haalbaar op deze plek? Onze specialisten op het gebied van ruimte én energie gingen hiermee aan de slag. Zo onderzochten we met Econnetic en Kuiper Compagnons de haalbaarheid. We keken naar de landschappelijke inpassing, de benodigde procedures en de businesscase.

Subsidie en fasering energielandgoed

Het onderzoek wees uit dat het plan haalbaar is én dat alle landschappelijke en financiële voorwaarden aanwezig zijn. De grote vraag daarna was: hoe geven we het landschap stap voor stap vorm? Aan de hand van een haalbaarheidsverkenning stelden we met de gemeente een Plan van Aanpak en een kredietaanvraag op. De gemeenteraad ging in juni 2018 akkoord met plan én aanvraag. Vanaf juni 2018 maken adviseurs van Antea Group deel uit van de projectorganisatie voor het Energielandgoed.

We loodsten de gemeente door verschillende procedures en stelden een m.e.r. bij de structuurvisie voor het Energielandgoed op. In december 2018 stelde de gemeenteraad de structuurvisie vast, waarna fase 2 aanbrak: de ontwerpfase. In deze fase begeleiden en adviseren onze adviseurs vanuit de projectorganisatie de gemeente bij het uitwerken van de plannen in samenwerking met diverse specialisten.

Energielandgoed Wells Meer: inzoomen op de techniek

Parallel aan het planologische spoor loopt de technische en economische invulling. Ook hierin moet de gemeente belangrijke keuzes maken. Wat is de scope? Welke energiemix zetten we in én welke technische infrastructuur is daarvoor nodig? En wat zijn de kansen voor energieopslag, toepassing van waterstof en het inzetten van nieuwe verdienmodellen? Zeker in de wetenschap dat de benodigde kabels (nog) niet aanwezig zijn is dit een complexe opgave. Een technisch projectleider van Antea Group maakt de technische plannen concreet en brengt alle betrokken partijen (gemeente, provincie, Rijk, netbeheerders en energieleveranciers) bijeen.

Het vervolg: op naar 2022

In 2022 wordt de realisatie van Energielandgoed Wells Meer gestart. Met windturbines, circa tweehonderd hectare aan zonnepanelen én biomassavergisting en -teelt wordt 50% van de energieambitie van de gemeente Bergen behaald. De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog een flinke weg te gaan. Met onze technische en procedurele kennis blijven we de gemeente Bergen ondersteunen om dit indrukwekkende plan te realiseren.