Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Het tussendoel is 20% besparing in 2020 ten opzichte van 2009. Een stevige uitdaging die aanleiding geeft om alle kansen te benutten! Rijkswaterstaat heeft Antea Group gevraagd te ondersteunen bij het in beeld brengen van de mogelijkheden voor zonne-energie langs de rijksweg A1. 

Duurzaamheid en energie

Het wegvak tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo wordt tot 2028 heringericht en opgewaardeerd. Duurzaamheid en energie is een speerpunt bij het ontwerp en de realisatie van het tracé; kans op win-win! De eerste stap was het uitvoeren van een quick scan naar locaties waar zonnevelden, op gronden van Rijkswaterstaat, ingepast kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een short-list met de vijf meest kansrijke locaties. In stap twee zijn deze locaties in een haalbaarheidsonderzoek verder verkend. In dit onderzoek zijn de locaties op vier hoofdonderwerpen uitgewerkt.

Effecten zonneveld

Eerst is aandacht besteed aan de technische inpasbaarheid van een zonneveld op de locatie. Effect op verkeersveiligheid, optimalisatie van de opstelling en de netaansluiting stonden hierbij centraal. De technische kenmerken zijn per locatie vertaald in een beoordeling van de economische haalbaarheid. Dit door het opstellen van een business case op hoofdlijnen. Daarna is onderzocht of een zonneveld past binnen de planologische en beleidsmatige status van de locatie.

Hoe past een zonneveld binnen de structuurvisie? Door gesprekken met betrokken gemeenten en andere stakeholders (bijvoorbeeld energiecoöperaties) is per locatie het maatschappelijk en politiek draagvlak voor een zonneveld in beeld gebracht. Deze inventarisatie heeft waardevol inzicht in de grondhouding, maar ook in de gewenste betrokkenheid van gemeenten en stakeholders opgeleverd.

Inzicht in vervolgstappen

Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is inzicht in de mate van kansrijk zijn van de locaties, ook ten opzichte van elkaar. Daarnaast, en meest waardevol, inzicht in vervolgstappen die op korte termijn nodig zijn om realisatie van de zonnevelden op lange termijn een stap dichterbij te brengen.