Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken ondertekend. De nieuwe rijstrook van de snelweg A73 in noordelijke richting begint bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de snelweg A67. Antea Group werd onder andere ingeschakeld voor de milieueffectrapportage, opstellen van het ontwerp, uitvoering van onderzoeken en effectstudies in het kader van het ontwerptracébesluit. Daarnaast werkten we mee aan de contractvoorbereiding.

Doorstroming en veiligheid verbeteren

Het verkeer dat vanuit Roermond via de snelweg A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken, omdat er maar 1 doorgaande rijstrook is. Rijkswaterstaat legt met medefinanciering door de provincie Limburg op de oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van circa 2 km aan om de doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren.

Met een extra rijbaan gaan we de drukte op dit traject te lijf. De aansluiting tussen de A73 en A67 wordt niet alleen veiliger, maar zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van de regio rond Venlo. Belangrijk voor het vele goederenvervoer dat hier dagelijks passeert.


Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerptracébesluit parallelbaan A73

Het OTB is de verdere uitwerking van het voorkeurstracé. Het OTB omvat het wegontwerp van het A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken met de bijkomende voorzieningen. Er bestaat vanaf 11 juni 2020 de mogelijkheid om het OTB digitaal en op papier in te zien. Dit kan op het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht of op het stadskantoor van Venlo (alleen op afspraak). Van 11 juni tot en met 22 juli kunt u uw zienswijze op het OTB kenbaar maken. Dat kan digitaal, schriftelijk en mondeling.

Inpassing in omgeving

Projectmanager realisatie Jeroen Maas: 'Na een periode van hard werken door het projectteam, provincie Limburg, Venlo en andere betrokken partijen ben ik blij dat het ontwerptracébesluit er nu ligt. We hebben eerst onderzocht welke effecten de extra rijstrook op onder andere de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de natuur heeft. Nu hebben we in zicht hoe de extra rijstrook het beste in de omgeving kan worden ingepast en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Kortom, weer een belangrijke stap verder in dit proces.'

Geluid

De verbreding van de oostelijke parallelbaan met een extra rijstrook leidt nauwelijks tot extra geluidhinder voor omwonenden. Bij knooppunt Zaarderheiken is, los van de verbreding van de parallelbaan, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. In het OTB is bezien of naast de reeds aanwezige geluidsmaatregelen getroffen tussen 2012 en 2018 nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. Met de vaststelling van het tracébesluit zal niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt geluid op de A73 bij Venlo.

Digitale informatiesessie

Als alternatief voor de informatieavond die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kan plaatsvinden, houdt Rijkswaterstaat 2 digitale informatiesessies op dinsdag 30 juni en op donderdag 2 juli van 19.00 – 20.30 uur. De nadruk ligt op het OTB en het nalevingsknelpunt geluid knooppunt Zaarderheiken. Aan bod komen onder andere het wegontwerp, de effecten op geluid, ruimtelijke kwaliteit, landschap en de maatregelen.

Meer informatie verbreding parallelbaan A73

Meer informatie is te vinden op de projectpagina A73 van Rijkswaterstaat: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken.

Foto's: © Rijkswaterstaat | Paul van Baardwijk