Een belangrijke mijlpaal in het project A4 Haaglanden-N14. Het Ontwerptracébesluit, het Milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit zijn recent door Rijkswaterstaat gepubliceerd. Met de publicatie van dit OTB start de inspraakperiode van het project. Samen met onze partners in het consortium Flow4 hebben we een bijdrage geleverd aan deze mijlpaal door het opstellen van de (O)TB-stukken. Flow4 feliciteert Rijkswaterstaat met het behalen van deze belangrijke mijlpaal.

Betere bereikbaarheid regio Den Haag

Het Ontwerp-Tracébesluit A4-N14 is gericht op een betere doorstroming op de A4 en een betere bereikbaarheid van de regio Den Haag. In het OTB is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing in de omgeving, met veel ruimte voor groen en water. Om de doorstroming op A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Dit gaat om aanpassingen van de parallelstructuur en capaciteitsuitbreiding van de weg en wegaansluitingen. En daarnaast om het aanpassen van twee kruispunten op de N14.

De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in de verschillende documenten: het Ontwerp-Tracébesluit, een milieueffectrapport en een ontwerpsaneringsbesluit. Klik hier om deze documenten in te zien. Antea Group is bij dit project betrokken als deel van het consortium Flow4, een samenwerkingsverband met ingenieurs- en adviesbureaus Movares, Goudappel Coffeng en Infram. Flow4 heeft samen met Rijkswaterstaat het Ontwerp-Tracébesluit voorbereid.

Online informatiebijeenkomsten

Met de publicatie van dit OTB start de inspraakperiode van het project. Vanwege corona organiseert Rijkswaterstaat op 25, 26 en 28 mei 2020 online informatiebijeenkomsten over de voortgang van het project A4 Haaglanden – N14. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit en kunnen deelnemers hun vragen stellen. René de Boer zal namens Flow4 aansluiten en vragen beantwoorden tijdens de bijeenkomsten.

Planning Tracébesluit en uitvoering

Na 18 juni wordt het tracébesluit opgesteld. Dat zal naar verwachting in de loop van 2021 gereed zijn. Daarbij wordt ook bekeken of de ingediende zienswijzen betekenen dat zaken toch anders moeten. Als het nodig is, worden de plannen hierop aangepast. Naar verwachting wordt in de loop van 2021 het tracébesluit genomen. De uitvoering van het project start naar verwachting in 2023.