Op donderdag 20 december 2018 heeft Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit en Saneringsplan voor de A27 getekend. Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project. De plannen zullen vanaf 10 januari 2019 digitaal en fysiek ter inzage liggen.

Flow27

Flow27, een samenwerkingsverband tussen Antea Group, Tauw, Movares en Goudappel Coffeng heeft de afgelopen vier jaar in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat de planuitwerkingsfase doorlopen.

Huidige situatie

De doorstroming van het verkeer op de A27 tussen de aansluiting Houten en knooppunt Hooipolder vormt een probleem. De weg kan op een groot aantal plaatsen het huidige verkeersaanbod niet goed verwerken. Door de verdere toename van het verkeer op de A27 in de komende jaren, zullen de verkeersproblemen op de A27 groeien. Maatregelen aan de A27 zijn nodig om de doorstroming te verbeteren en het aantal files te verminderen.

Verloop project

De planuitwerkingsfase is begin 2015 gestart met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief uit 2014. Dit heeft in juni 2016 geleid tot de ter inzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit en Ontwerp-Saneringsbesluit voor circa 50 kilometer te verbreden snelweg, inclusief aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft na publicatie van het OTB een heroverweging plaatsgevonden.

Bij het besluit over het voorkeursalternatief voor de A27 Houten - Hooipolder (april 2014) was het uitgangspunt dat de bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug in dit gedeelte van de A27 nog een gegarandeerde levensduur van minimaal 30 jaar zouden behouden. Nadat schade aan de Merwedebrug werd geconstateerd, is die brug in oktober 2016 een tijd voor al het vrachtverkeer gesloten geweest. Deze situatie is aanleiding geweest om het behoud en herstel van de bruggen in de A27 te heroverwegen.

Het resultaat is dat de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug compleet worden vervangen en zijn ontworpen voor 100 jaar.