De gemeente Oss heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit doel te realiseren, wordt er ingezet op 50% energiebesparing en 50% opwekking met duurzame bronnen. Van deze laatste 50% wil Oss minimaal de helft opwekken op eigen grondgebied. Een omvangrijke opgave, een grote uitdaging. Antea Group ondersteunde Oss bij haar verkenning van kansen voor het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen.

Kansenkaarten duurzame energievormen

De gekozen aanpak bestond uit een interactief proces met een tastbaar resultaat. Via werksessies, waarin kennisuitwisseling en verdieping centraal stonden, is toegewerkt naar een concreet eindproduct: onderbouwde kansenkaarten. In werksessies met de ambtelijke projectgroep zijn stuk voor stuk de duurzame energievormen aan bod gekomen: bio-, bodem-, water-, wind- en zonne-energie. Per energievorm is begonnen met het vormen van een gedeeld beeld: ‘Wat is het?’ Een noodzakelijke basis om verder te zoeken naar antwoorden op ‘waar kan het’, ‘waar mag het’ en ‘wat levert het op?’

Randvoorwaarden voor energievorm

Bij beantwoording van de eerste vraag staan randvoorwaarden voor de energievorm centraal. ‘Waar mag het’ beantwoordt het tegenovergestelde: in welke omgeving is welke energievorm, ingegeven door regelgeving en beleid, inpasbaar? De vraag ‘wat levert het op?’ leverde inzicht in de potentiële bijdrage van de energievormen. Hierbij werd bijvoorbeeld onderzocht hoeveel hectares zonnepanelen of windmolens er nodig zullen zijn.

Verkennen van kansen

Met beantwoording van deze vragen is de basis gelegd om de situatie in Oss te verkennen: het identificeren van kansrijke locaties voor de verschillende vormen van duurzame energie. De uitkomsten van de verkenning zijn door Antea Group per energievorm vertaald in een kansenkaart. Daarbij is beschreven wat de mogelijke rol is in de energietransitie.

Vastgestelde energievisie

Hierbij kregen burgers en experts, onder begeleiding van Antea Group, de ruimte om mee te denken en hun input te leveren. De energievisie is naast de verkenning door Antea Group onderbouwd met studies naar ‘de opgave’ (CE Delft) en naar ‘landschappelijke inpassing’ (Bosch-Slabbers). Doordat Antea Group hierin een verbindende rol speelde, konden de drie afzonderlijke adviezen samenvloeien tot een door de gemeenteraad gedragen en vastgestelde energievisie.