De wereld om ons heen verandert snel; diverse technologische veranderingen kunnen werkzaamheden vereenvoudigen. Nederlanders gebruiken in steeds meer werkgebieden de mogelijkheden die beschikbare data biedt. Ook de traditionele civieltechnische ingenieurswereld ziet de noodzaak en mogelijkheden om meer data te gebruiken.

Monitoringsdata digitaal beschikbaar

Waar vroeger monitoringsdata in archiefkasten verdween, is de meeste monitoringsdata tegenwoordig digitaal beschikbaar. Dagelijks stijgt de hoeveelheid nieuwe en nuttige data exponentieel. Juist door de extreme hoeveelheid data die nu al beschikbaar is, werd en wordt door een deel van de ingenieurs een keuze gemaakt om maar een beperkte set van deze data te gebruiken. Door op een andere manier naar ons werk te kijken en gebruik van de beschikbare data te maken, is het mogelijk werkzaamheden te versnellen of nieuwe inzichten te verkrijgen.

Data, informatie en kennis

Data is niets anders dan een verzameling van gegevens. Deze gegevens geven informatie over een bepaald ‘item’, zoals waterstanden, bodemopbouw of vervormingen. De hoeveelheid beschikbare data is sterk toegenomen, met datasets als de ‘Basisregistratie Ondergrond’, het ‘Actueel Hoogtebestand Nederland’ (AHN), etc. Daarnaast neemt ook de hoeveelheid metingen per tijdseenheid sterk toe.

Waar vroeger metingen met een snelheid van een meting per dag binnenkwamen, zijn metingen per minuut of per seconde geen uitzondering meer. Deze explosieve stijging van de beschikbaarheid van nieuwe data leidt ertoe dat een ingenieur ze nauwelijks nog handmatig kan beoordelen. Traditioneel kiest een ingenieur hierdoor vaak voor het maken van een kleine selectie op basis van expert judgement waarmee hij verder gaat met zijn werk.

De 'Digital Twin'

Een digital twin is een virtueel model van een fysieke bestaande situatie (zie Land+Water nr.12/2019 over de digital twin van de Rottemerentunnel). Bij het gebruikmaken van een digital twin levert het systeem ons informatie door te presenteren wat voor een locatie of object in verscheidene datasets al aanwezig is. Denk hierbij aan informatie over bodemopbouw, waterstanden en, boven- en ondergrondse infrastructuur. Door de combinatie van deze verschillende datasets is een eerste opbouw van de locatie eenvoudig te realiseren.

Het model, de digital twin, breiden we vervolgens uit door in het veld gemeten data van sensoren of door waarnemingen. Door al deze datastromen te combineren in een specifiek model, is inzichtelijk wat bij elkaar hoort en zijn waarnemingen in tijd geordend. Dit model groeit naar mate meer informatie toegevoegd wordt, uit tot dé bron van informatie over een specifieke locatie. Een digital twin biedt voordelen in het verwerken, aanvullen en gebruiken van data én bij het opleveren van werkzaamheden. 

'Geotechnics'- platform

Binnen Antea Group is het ‘Geotechnics’-platform ontwikkeld. Binnen dit platform koppelen we data die binnenkomt voor een project aan een grote, aanwezige digital twin van Nederland. Binnen deze landsdekkende digital twin zijn de gegevens geordend op locatie. Voor de ontvangen gegevens maken we onderscheid tussen data die voor iedereen beschikbaar is en vertrouwelijke data. Data uit niet publiekelijk beschikbare bronnen beschouwen we als vertrouwelijk en gebruiken we alleen voor de specifieke digital twin van één project.

Dit artikel verscheen in vakblad Land + Water