Ga naar hoofdinhoud
Maatschappelijk gedreven beheer
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Maatschappelijk gedreven beheer

Heb je vragen?

Van vakbeheerder naar adviseurs van de fysieke leefomgeving.

Klimaatverandering, energietransitie, vergroening, de vervangingsopgave: het is slechts een kleine greep uit de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. Beheerders spelen een sleutelrol in deze opgaven. Waarbij ze voor de uitdaging staan om de meerwaarde en bijdrage van beheer aan het bereik van de doelen van de stad explicieter te maken. De beheerder van de openbare ruimte wordt daarmee adviseur van de fysieke leefomgeving. Regisseur van de openbare ruimte! Antea Group legt als geen ander de verbinding tussen de opgaven, de assets in de openbare ruimte en de rol van de beheerder.

Professioneel beheer vergt tegenwoordig meer dan instandhouding van de assets. Meer dan ‘schoon, heel en veilig’, of de juiste beeldkwaliteit. Natuurlijk blijft beheer verantwoordelijk voor de vaktechnische zaken, zoals de maaihoogte van gras of onderhoud van wegen. Maar de beheerder zit in een centrale positie bij de opgaven van gemeenten om te zorgen voor een gezonde, veilige of circulaire leefomgeving. De beheerder heeft budget beschikbaar, is verantwoordelijk voor een groot areaal assets in de oudere wijken waar deze opgaven samenkomen en zet dagelijks maatregelen in gang. Maar kan de beheerder voldoende uitleggen waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn of waarom er extra geld nodig is? Beheer gaat tegenwoordig over het managen van de leefomgeving.

De sleutel ligt bij beheer

Maatschappelijk gedreven beheer vraagt dus om een beheerorganisatie die anders kijkt, denkt en werkt. Niet alleen technisch-gedreven vanuit de traditionele kokers: groen, grijs en blauw. Maar om een beheerder die maatschappelijke opgaven, sectoren en budgetten verbindt. Die proactief is en in gesprek is met de buitenwereld. Die in staat is om de wereld van bestuur, bedrijfsvoering, assetmanagement en Omgevingswet bij elkaar te brengen. De adviseur fysieke leefomgeving vervult een verbindende rol om deze opgaven slim met elkaar te combineren en maatschappelijke opgaven te realiseren in de leefomgeving. Dit sluit aan bij het assetmanagement-denken. Een gestructureerde, eenduidige aanpak in de hele levenscyclus van assets, waarbij prestaties meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt (line-of-sight). Zo brengt de beheerder verschillende werelden bij elkaar.

Samen maken wij die stap

Deze beweging vraagt om kennis van organisatie, proces én beheertechniek. Met Antea Group haal je deze knowhow naar jouw organisatie. Onze kracht? Je vindt bij ons de adviseurs die jou en je team op strategisch niveau ondersteunen, maar die vervolgens ook de vertaalslag maken naar concrete beheerplannen en adviezen. En hoe de vraag, vertrekpunt of ambitie van jouw organisatie er ook uitziet: wij gidsen je naar een beheerorganisatie die klaar is voor de beheeropgaven van morgen.

We ondersteunen je onder meer bij:

  • Integrale Maatschappelijke Beheer Kaders (IMBK) en effect-gestuurde IBOR plannen. Daarbij verbinden we de rol van beheer aan de bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven. We maken zichtbaar wat de bijdrage en meerwaarde van beheer is. Beheer doet er toe!
  • Integratie van bestaande beheerplannen in relatie tot de maatschappelijke opgaven. Opstellen van supercompacte ‘assetsheets’ voor eenduidige, uniforme en transparante ‘beheerplannen nieuwe stijl’;
  • We ondersteunen je niet alleen inhoudelijk, maar bieden ook organisatieadvies, training en implementatie om deze beweging naar maatschappelijk gestuurd beheer en assetmanagement daadwerkelijk te implementeren in jouw beheerorganisatie;
  • Advies over toekomstvisie van jouw beheerorganisatie, takenpakket  en formatieberekeningen;
  • Advies, ondersteuning en doorrekening van de vervangingsopgave;
  • Quick scan en analyse van de beheerbudgetten en opgaven;
  • Scan assetplannen (“stoplicht rapportage”) als vertrekpunt IMBK.
Van vakbeheerder naar adviseurs van de fysieke leefomgeving.
Van vakbeheerder naar adviseurs van de fysieke leefomgeving.

Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMKB)

Wat draagt beheer bij aan de bestuurlijke ambities? Hoe realiseren we de maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit, circulair werken, energietransitie enzovoorts? Hoe sturen we meer op beleving en waardering van de openbare ruimte? Kortom hoe vergroot je het effect van je beheer? Elke beheerder werkt dagelijks aan de instandhouding van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Daarmee spelen beheer en onderhoud een belangrijke rol bij de leefbaarheid van de stad. Maar beheer draagt bij aan veel meer maatschappelijke opgaven, bestuurlijke doelen en kernwaarden van de organisatie. Met een Integraal Maatschappelijk Beheerkader ‘IMBK’ maak je de bijdrage van beheer inzichtelijk en transparant. Je toont aan dat beheer er toe doet en bijdraagt aan de organisatiewaarden en maatschappelijke doelen. Het IMBK helpt bij het sturen op effecten van beheer en échte keuzes maken.

Wij helpen je om invulling te geven aan dit IMKB, de effecten transparant te maken. Om je beheerders mee te nemen en de consultatie met de raad te verzorgen.

“In de openbare ruimte komen veel opgaven samen. In het IMBK hebben we meer met elkaar in verband gebracht. Zodat je beter kunt sturen op wat je wilt bereiken. We verbinden nu het beheer met sociale aspecten zoals welzijn, ontmoeten, bewegen, inclusiviteit en veiligheid. In het proces is veel aandacht besteed aan het betrekken van bewoners. Hiermee sluiten we aan op de omgevingsvisie”

Werken aan global goals, doelen die er toe doen

Met het beheer van de openbare ruimte dragen gemeenten bij aan de wereldwijde Global Goals van de Verenigde Naties. Zeventien wereldwijde doelen voor een betere wereld. Met de assets in de leefomgeving draagt de beheerder bijvoorbeeld bij aan de VN doelen voor een betere leefwereld op het gebied van: verwerking hemelwater, duurzame leefomgeving en hernieuwbare energie, duurzame inrichting en actief beheer van de openbare ruimte, leefbare en groene wijken en biodiversiteit. Maar hoe vertaal je dat in de praktijk en hoe borg je dat in de line-of-sight? Wij helpen je om de bijdrage en effecten van beheer concreet, transparant en inzichtelijk te maken. Beheer doet er toe!

Leerstoel managing public space

De samenleving wordt dus complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op de beheerders van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen, zoals het IMBK. Maar vergt ook verdere professionalisering van beheer, verdieping met wetenschappelijke inzichten en het opleiden van een nieuwe generatie ambitieuze beheerders.  Daarom steunen we als Antea Group de leerstoel Managing Public Space aan Wageningen Universiteit en Research. Om de wereld van beheer te ontwikkelen en de rol van de beheerder te versterken.

Succesvolle samenwerkingen

Met deze maatschappelijk gestuurde aanpak wordt het beheer minder statisch en meer flexibel, zodat je als beheerder beter kunt inspelen op de actuele bestuurlijke en maatschappelijke opgaven. Reeds tientallen beheerorganisaties hebben daarom samen met ons de stap naar maatschappelijk gedreven beheer ingezet. Zo hebben wij samen met gemeenten succesvol een Integraal Maatschappelijk Beheerkader opgesteld. En ook zijn we bij verschillende gemeenten nauw betrokken bij de inrichting van een toekomstbestendige beheerorganisatie.

Zet jij samen met ons de stap naar maatschappelijk gedreven beheer?

Bekijk ook andere diensten over beheer van de leefomgeving

Meer weten over maatschappelijk gedreven beheer?

Neem contact met ons op!