In Nederland gaat bijna iedere vierkante meter wel eens op de schop. De ruimte is beperkt en er worden veel eisen gesteld aan de leefomgeving. Bomen spelen een essentiële rol in een duurzame en leefbare omgeving. Niet voor niets heeft het boombeheer zich dan ook sterk ontwikkeld de afgelopen jaren. In het verleden was dit vooral gericht op kostenbeheersing en veiligheid. Nu zijn biodiversiteit, plaagsoorten, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving de belangrijkste aspecten. En ook klimaatbeheersing: het tegengaan van bijvoorbeeld hittestress en het opnemen van CO2 en dit omzetten naar zuurstof. Behoud van bomen en het maken van slimme keuzes is daarom van essentieel belang.

Met deze certificering dragen wij bij aan SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Bomenmanagement belangrijk

Met de groeiende aandacht voor duurzaamheid en klimaat wordt van beleidsmakers steeds vaker gevraagd om een visie op het lokale bomenbestand. Veel ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats op locaties waar bomen al aanwezig zijn. Ontwikkelingen in de buurt van bomen kunnen echter grote gevolgen hebben. Zo is er kans op beschadiging bij werkzaamheden. Goed bomenmanagement is belangrijk om onnodige (nadelige) effecten op bomen te voorkomen en bomen duurzaam te behouden.

Ecosysteemdiensten in beeld met I-Tree

Om het bomenbestand in beeld te brengen, inventariseren onze boomexperts de aanwezige bomen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de leeftijd en de gezondheid van een boom en zijn relatie tot de omgeving. Vooral grote volwassen bomen zijn belangrijk; ze leveren een grote bijdrage aan biodiversiteit en het vervullen van ecosysteemdiensten. Denk bij ecosysteemdiensten bijvoorbeeld aan het beperken van wateroverlast, verminderen van hittestress, wegvangen van luchtverontreiniging, het opslaan van CO2 en produceren van zuurstof. Omdat alleen goed functionerende bomen een positieve bijdrage aan de ecosysteemdiensten leveren, wordt niet alleen naar de boom zelf, maar ook naar de groeiplaats van de boom gekeken.

Gegevens worden bij een inventarisatie ingevoerd in het softwareprogramma I-Tree. Hiermee kunnen ecosysteemdiensten van het bomenbestand gekwalificeerd en gekwantificeerd worden. Aan de hand van dit bomenbestand en de voorgenomen ontwikkelingen kan vervolgens geadviseerd worden hoe de bomen in het nieuwe plan worden ingepast en duurzaam behouden blijven. Het advies over het inpassen van bomen gebeurt vervolgens door middel van het opstellen van een Boom Effect Analyse (BEA).

European Tree Manager

Door de vele aspecten binnen het vakgebied is kennisontwikkeling van belang. Boomexpert bij Antea Group Dagmar Broström is sinds juli 2021 één van de eerste afgestudeerden van de nieuwe Europees erkende opleiding ‘European Tree Manager’ van IPC Groene Ruimte. Dagmar vertelt: “Als European Tree Technician was ik altijd betrokken bij de technische aspecten van het boombeheer zoals Boomveiligheidscontroles, technisch onderzoeken en Boom Effect Analyses. Om bomen en hun groeiplaats te kunnen beschermen is echter meer nodig. Dit wordt vastgelegd in boombeleid. Als European Tree Manager wil ik opdrachtgevers adviseren hoe ze bomen, groeiplaatsen en groenstructuren kunnen beschermen mede met de nieuwe Omgevingswet in het vooruitzicht.”

Beleidsmakers, bedrijven, terreineigenaren en projectontwikkelaars kunnen met de kennis en het advies van een European Tree Manager een gezond en divers bomenbestand opstellen, beheren en ontwikkelen. Hierbij wordt ook gekeken naar koppelkansen met andere beheeraspecten van de openbare ruimte en communicatie met de omgeving. Zo wordt effectief en integraal boombeheer opgesteld.