Het klimaat in Nederland verandert: we ervaren langere periodes van droogte en warmere zomers. En wanneer het regent kan er in korte tijd veel water vallen. De ambitie vanuit het Rijk is helder: Nederland is in 2050 waterbestendig en klimaatrobuust ingericht. Het is aan de gemeenten om maatregelen te treffen om hevige regenval en langere perioden van droogte op te vangen. Een goede aanpak verbetert de leefbaarheid en heeft oog voor zowel de lange termijndoelen als voor concrete maatregelen in het heden. Hoe pak je dat aan? En welke maatregelen tref je nu en welke later?  

Beleidsprogramma Klimaatadaptatie

Antea Group begeleidde de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard bij de totstandkoming van het Beleidsprogramma Klimaatadaptatie 2021 – 2026, het startpunt van de weg naar een klimaatrobuuste gemeente in 2050. Met dit programma stellen de gemeenten de ambitie en doelen vast voor 2050 en bepalen zij de strategie en concrete maatregelen om de komende vijf jaar stappen te zetten. Met vaststelling van het beleidsprogramma stellen de gemeenten ook de normen vast waaraan werken in de openbare ruimten en ontwikkelaars van nieuwbouw vanaf nu moeten voldoen. Het programma is in enkele maanden, volledig online én in nauwe samenwerking met ambtenaren van diverse afdelingen tot stand gekomen.

Resultaten behalen doe je samen

We brachten voor de gemeenten in beeld voor welke uitdagingen zij staan en wat zij zelf al doen aan klimaatadaptatie. We adviseerden welke juridische mogelijkheden er zijn om te stimuleren, faciliteren, reguleren en borgen en hoe zij doelen en normen kunnen monitoren. In de wijze waarop we dit document met de gemeenten tot stand hebben gebracht, hebben we gewerkt aan draagvlak binnen de gemeente, over de grenzen van afdelingen en portefeuilles heen. Het programma vormt het startpunt om ook met externe belanghebbenden (zoals projectontwikkelaars, ondernemers en inwoners) in gesprek te gaan, met als doel om samen resultaten te boeken en rekening te houden met ieders belangen.

Door het gekozen proces is het product echt in co-creatie tot stand gekomen


Amber Vergnes, MSc
Beleidsmedewerker Klimaat & Duurzaamheid | Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard

Met de Omgevingswet in de juiste richting werken

Het beleidsprogramma zorgt ervoor dat klimaatadaptatie bij alle gemeentelijke afdelingen op de agenda staat en dat externe stakeholders zoals projectontwikkelaars, ondernemers en inwoners weten aan welke normen ze moeten voldoen. In de geest van de Omgevingswet combineren we concrete doelen, normen en monitoring. Zo werken de gemeenten de komende jaren op alle fronten in de juiste richting en creëren we ruimte om te leren, te innoveren en bij te sturen. Klimaatverandering staat namelijk niet stil en ook de kennis en ervaringen op het gebied van adaptatie veranderen voortdurend. Het programma is zo het startpunt om opgavegericht te werken aan klimaatadaptatie en samen met externe stakeholders toe te werken naar een programma onder de Omgevingswet.