Ga naar hoofdinhoud
Assetbeheer
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Assetbeheer

Heb je vragen?

Assets slim en toekomstgericht beheren

Groen, wegen, riolering, water, verlichting, meubilair: de kapitaalgoederen (assets) in de fysieke leefomgeving zijn cruciaal voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving. Daar wil je verantwoord en slim mee omgaan. Hoe houd je de kwaliteit van alle assets op niveau? En hoe maak je toekomstbestendige keuzes? Dit vraagt om een assetbeheerder die verstand heeft van techniek, maar die ook in staat is om strategisch te denken. Wij helpen jou de stap te maken naar een planmatige en effectieve invulling van het professionele assetbeheer.

Er is er maar één verantwoordelijk voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Dat is de beheerder! Als beheerder ben je verantwoordelijk voor een groot areaal aan kapitaalgoederen, of assets. Je wilt de aard, omvang, samenstelling en ligging van alle assets overzichtelijk in beeld hebben. Je zet inventarisaties, inspecties en beeldkwaliteitsmetingen uit. Je beoordeelt schadebeelden en brengt de risico’s in beeld. Je laat bestekken opstellen en zet contracten in de markt. Je stelt begrotingen op en maakt meerjarenplanningen en programma’s. O ja, vergeet niet de afhandeling van meldingen en contact met de wethouder. Kortom als beheerder ben je de spin in het web van alle beheerprocessen. Dat vraagt om inzet van moderne tools en software.

Beheerder als regisseur in de leefomgeving

Eén blik op de leeftijdsopbouw van onze riolen, wegen, bruggen en openbare gebouwen leert ons dat we voor een grote vervangingsopgave staan in het komende decennium. Tegelijkertijd staan budgetten voor onderhoud en vervanging onder druk. Dit valt samen met maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, circulariteit en een toenemende, veranderende mobiliteit. Al deze ontwikkelingen vragen om een slimme, gecombineerde aanpak. De beheerder heeft daarbij een sleutelpositie als regisseur in de leefomgeving. Zodat we een rioolvervanging of wegreconstructie niet alleen meer zien als technisch vraagstuk, maar meteen de kansen benutten voor de opgaven die op ons af komen. De moderne beheerregisseur werkt effect-gestuurd en maakt inzichtelijk wat de bijdrage van beheer is aan maatschappelijke opgaven. Dus zorgen we bij dat project voor voldoende waterberging, meer parkeerplaatsen en extra groen. Zo maken we onze leefomgeving gezonder, veiliger en duurzamer.

Basis op orde en grip op je beheerprocessen

Het slim organiseren, weten met wat je dit gaat doen, met wie en het inzicht krijgen waar de prioriteiten liggen, maakt assetbeheer tot een integraal vraagstuk. Wij helpen beheerorganisaties om hierin de juiste afwegingen te maken en stappen te zetten. Wij brengen de omvang en actuele technische staat van het areaal in beeld met inspecties, schouwen en beeldkwaliteitsmetingen. We ondersteunen je met heldere plannen en programma’s met de juiste afwegingen en concrete adviezen; wat moet je nu doen, wat kan later en wat is nodig aan budgetten en investeringen op korte en langere termijn? Daarbij brengen we (koppel)kansen en scenario’s in beeld én vooral ook juist de effecten hiervan. Uiteraard helpen we je om scenario’s op te stellen en de keuzes te presenteren aan College of Raad.

Assetmanagement en professioneel beheer

Professioneel beheer betekent planmatig en gestructureerd werken in de plan-co-check-act cyclus. Met het Antea Group beheermodel geven we structuur aan de beheerprocessen. We hebben de iAMPro standaardbeheersystematiek daarmee praktisch en pragmatisch vormgegeven. Zodat we er elke beheervraag mee kunnen positioneren en elke beheerorganisatie er mee kan werken. Of nu al werkt volgens de principes van assetmanagement, of nog niet zo ver bent: professioneel en planmatig beheer helpt elke beheerder verder. Daarbij kunnen we niet alleen ondersteunen op de inhoud, maar ook met je beheerprocessen, bedrijfsvoering, dienstverleningsconcept, takenpakket en formatie passend bij jouw organisatie en toekomstperspectief.

Integraal programmeren

Beheren is vooruitzien. Vanuit het beheer worden de projecten voor groot onderhoud en vervanging geïnitieerd. Maar hoe breng je deze opgaven bij elkaar? Hoe maak je de juiste keuzes en kom je tot een integrale afweging? Aan de Tafel Openbare Ruimte brengen we alle projecten van in- en externe partijen bij elkaar. Van beheer tot stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en verkeer. Van woningbouw tot nutsvoorziening en leidingbeheerder. In integrale afweging prioriteren we projecten, zoeken we meekoppelkansen en sturen we op de gewenste maatschappelijke urgentie.

Assets slim en toekomstgericht beheren
Assets slim en toekomstgericht beheren

Een ijzersterk team boordevol knowhow

Professioneel beheer en assetmanagement betekent zorgen voor duurzame instandhouding van de jouw toevertrouwde assets. Dat vergt diepgaand inzicht in en kennis van de openbare ruimte en de doorvertaling van de bestuurlijke doelen naar beheer in de line-of-sight. Onze adviseurs zijn stuk voor stuk vakmensen met kennis van de assets in de leefomgeving. Van wegen tot groen, van openbare verlichting tot gebouwen, van civiele kunstwerken tot straatreiniging enzovoorts. Ze beschikken over een landelijke kennisbank met regionale beheerstrategieën en ze hebben ruime expertise om de benodigde middelen voor de korte én lange termijn te berekenen. Zo vertalen we de opgaven naar jouw lokale situatie. Niet voor niets staan we staan aan de basis van landelijke normeringen en richtlijnen en leveren we gewaardeerde auteurs voor bijvoorbeeld CROW, iAMPro en RIONED.

De kracht van Antea Group is dat we deze inhoudelijke vakkennis combineren met organisatorische en beleidsmatige expertise. Wij begeleiden je in je beheerprocessen en ontzorgen je bij het opstellen van je plannen. We spreken de taal van beheer én van management en bestuur, daarom verzorgen we graag de presentaties voor je. Onze gedragsdeskundigen helpen je met de juiste interventies en aanpak van probleemplekken. O ja, en we zetten voortdurend innovaties in om data en ICT te combineren. Dit stelt ons in staat om vanuit elke invalshoek een ijzersterk team te formeren en in- en extern draagvlak te vergroten. Met onze data-oplossingen en tools waaronder onze GBI beheersoftware, zorgen we dat beheerders grip op hun investeringen en prestaties houden en helpen we je om transparante keuzes te maken op basis van prestaties, investeringen, risico’s, kansen én effecten.

We ondersteunen je bij:

 • Inventarisaties, inspecties en registratie van je assets, of het nu gaat om een wegenlegger, boomveiligheidscontrole, conditiemeting, of weginspectie of schouwen van de beeldkwaliteit;
 • Opzetten, in de markt zetten, uitvoeren, inlezen en/of controleren van een weg- of rioolinspectie;
 • Opzetten, uitvoeren van beeldkwaliteitsmetingen en analyseren, presenteren en rapporteren in dashboards;
 • Uitvoeren van een NEN conditiemeting, opstellen van een inspectierapport en onderhoudsadvies voor je bruggen of infrastructuur;
 • Opstellen van een beheerplan voor ongeacht welke asset: wegen, groen en bomen, riolering, stedelijk water en oevers, civiele kunstwerken zoals bruggen en kademuren, straatreiniging en onkruidbestrijding, openbare verlichting en vri’s, spelen, markering, meubilair, sportvelden en begraafplaatsen, gebouwen of technische installaties;
 • Advies over toekomstvisie van de beheerorganisatie, takenpakket, formatieberekeningen voor zowel de binnendienst als de buitendienst;
 • Opstellen van een assetmanagementplan voor jouw kapitaalgoederen;
 • Opstellen van een basisrioleringsplan of vGRP en natuurlijk het modelleren en uitvoeren van hydraulische en hydrologische berekeningen;
 • Integrale meerjarenplanning en prioritering, met een integrale projectenkaart;
 • Opstellen van een beleidsplan wegen, groenstructuurplan of bomenstructuurplan;
 • Doorrekening van areaal en benodigd budget in een Nota Kapitaalgoederen;
 • Opstellen van scenario’s in een integraal IBOR plan om beleidskeuzes te maken voor de openbare ruimte.

Beheren is vooruitzien

We bieden je ondersteuning in de hele levenscyclus van assets. Van inventarisatie tot inspectie en afweging van risico’s, van strategie tot beleids- en beheerplannen en van meerjarenprogramma’s tot vervangingsplanningen. Vele tientallen beheerorganisaties maken gebruik van onze assetbeheerders. Neem eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs en ontdek onze toegevoegde waarde in duurzaam en effectief beheer van jouw assets. 

Meer weten over Assetbeheer?

Neem contact met ons op!

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie