Maar liefst 8,4 miljard euro. Dat is de waarde van de assets in de openbare ruimte van Rotterdam: wegen, bruggen en tunnels, lichtmasten, bomen en groen enzovoorts. De gemeente wilde een goed inzicht in de bedragen die de komende tientallen jaren nodig zijn om deze assets te vervangen bij het einde van hun levensduur. Want net als andere gemeenten staat Rotterdam aan de vooravond van een grote vervangingsopgave van de verouderde wijken. Antea Group was voor Rotterdam dé logische partner om dit proces te begeleiden en te adviseren over de aanpak. De adviseurs van Antea Group toetsten ook de uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen.

Meer dan 8 miljard euro in de openbare ruimte

De totale nieuwwaarde van al de assets In Rotterdam (zoals bruggen, wegen, bomen, kademuren, lantaarnpalen en dergelijke) bedraagt meer dan € 8,4 miljard. Een gigantisch bedrag. Vandaar dat de gemeente een adviesbureau zocht om dit proces zorgvuldig te begeleiden en de berekende vervangingsinvesteringen op waarde te toetsen. Antea Group had ruimschoots ervaring met deze vervangingsopgave, kennis van alle assets een landelijke kennisbank en benchmarkgegevens beschikbaar.

Het doorrekenen van de benodigde vervangingskosten voor de komende 50 jaar en het actief leggen van dwarsverbanden met andere stedelijke investeringsopgaven zorgt er voor dat het beheer steeds meer een leidende positie krijgt in het stedelijk herontwikkelingsproces. Dit is voor ons de volgende stap in het volwassen worden van het assetmanagement.


Wiebe Oosterhoff
Strategisch adviseur bij Stadsbeheer Rotterdam

Bestuursopdracht

Het beheer van de assets in de openbare ruimte gaat nu nog vaak over onderhoud en vervanging op korte termijn. Zo kijkt Rotterdamse nu telkens vier jaar vooruit. Het gemeentebestuur wilde ook inzicht op de langere termijn. Maar hoe pak je dat het beste aan? Daar kwamen de expertise en procesbegeleiding van Antea Group goed van pas. Antea Group adviseerde hoe de gemeente meer structureel vooruitkijken kan met deze vervangingsopgave. Tot nu toe kwamen grote investeringen nogal ad hoc, terwijl je die langer van tevoren kunt voorspellen. Dat geeft het gemeentebestuur meer inzicht. Ook biedt het kansen om de vervanging te combineren met andere opgaven in de leefomgeving, zoals klimaatadaptatie of bodemdaling. Wettelijk gezien moest Rotterdam (vanwege BBV-richtlijnen) ook anders omgaan met de kosten van investeringen en onderhoud.  

De gemeente Rotterdam heeft in korte tijd veel stappen gezet om de vervangingsopgave in beeld te krijgen. Vervanging staat in Rotterdam nu goed op de bestuurlijke agenda. Ik ben trots dat ik daar samen met mijn collega’s een mooie bijdrage aan geleverd heb.


Marc de Jong
Expert beheer bij Antea Group

Berekeningen getoetst

Met het advies van Antea Group stelde Rotterdam voor life cycle costing berekeningen op, met een meerjarenoverzicht van maar liefst 50 jaar vooruit. Rotterdam heeft de basis goed in beeld: omvang en samenstelling van alle assets zijn geregistreerd. De gemeente heeft berekend welke investeringen te verwachten zijn. De experts van Antea Group ondersteunen daarbij. Onze landelijke kennisbank en benchmarkervaringen vormden een waardevolle aanvulling en referentie. Ook heeft Antea Group de uiteindelijke resultaten van de berekeningen getoetst: op grondslagen, uitgangspunten en opzet van de methodiek, en inhoudelijk op de gehanteerde levensduren, kengetallen en prijzen en natuurlijk de hoogte van de uitkomsten. Antea Group concludeert dat de gemeente Rotterdam hiermee in korte tijd een voldoende beeld heeft van de vervangingsopgave. Wethouder Wijbenga is blij met het resultaat voor rust en grip op de begroting.

Winnaar IAM-NL Asset Management Award 2020

Update 25 november 2020: Wiebe Oosterhoff heeft voor dit project de IAM-NL Asset Management Award gewonnen. Samen met zijn team is hij erin geslaagd om antwoord te geven op de strategische opgave waar de Gemeente Rotterdam voor staat. De organisatie IAM Nederland: "50 jaar vooruitkijken, dat vergt lef. Er is in korte tijd inzicht gecreëerd op een herkenbaar, strategisch vraagstuk. Er is een link naar en samenwerking met het financiële domein georganiseerd. De aanpak is methodisch, bestuurlijk gedekt en leidt tot keuzes. De slag van focus op onderhoud naar waarde-optimalisatie is gemaakt en sorteert voor op juiste trends."