Ga naar hoofdinhoud
Natuurontwikkeling
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Natuurontwikkeling

Samen werken we hard voor de natuur. Daarbij verbinden we de belangen van mens, dier, landschap en natuur. We denken in oplossingen die bijdragen aan de natuurontwikkeling, zoals het aanpassen van beken, het dempen van sloten, het landschappelijk inpassen van afgravingen, het blokkeren van fosfaat (mest) rijke waterstromen en maaibeheer. Zodat de natuur weer kan opbloeien, zelfs in tijden van klimaatverandering en een hoge stikstofdepositie

We kennen het beleid, werken met en in IPM-teams wanneer nodig, spelen in op de gebiedsprocessen en hebben kennis van diverse inrichtingsmaatregelen en de uitvoering ervan. We weten de brug te slaan tussen de planfase en realisatie, omdat we met beide ervaring hebben.

De kracht van data

Het verbeteren van de natuurkwaliteit, natuurherstelmaatregelen, behoud en uitbreiding van verschillende habitattypen. Alle stappen worden systematisch vastgelegd, vanaf een abstract niveau tot de concrete uitwerking in een inrichtingsplan. We betrekken de omgeving en verschillende stakeholders en leggen hun wensen en eisen goed vast. Op deze manier halen we de juiste informatie boven water om te werken aan een toekomstbestendige en breed gedragen natuurontwikkeling.

De invloed van natuurwetgeving

Natuurwetgeving, zoals de Wet natuurbescherming en ontwikkelingen rond stikstof en PFAS spelen een steeds grotere rol bij de invulling van onze omgeving en hebben effect op onze projecten. Goed onderzoek zorgt ervoor dat planontwikkeling doorgaat. Bovendien voorkom je het risico dat het werk wordt stilgelegd, omdat beschermde natuurwaarden over het hoofd zijn gezien of er niet voldaan wordt aan nieuwe eisen.

Een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie? Zet nu de volgende stap in jouw carrière.

Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling

Van visie tot uitvoering

We voelen ons oprecht betrokken. Daarom werken we elke dag met veel plezier aan visie- en planvorming, contractbegeleiding en de uitwerking van plannen naar een definitief ontwerp. We vragen benodigde vergunningen aan, actualiseren de natuurtoets en brengen verschillende belangen samen tot de realisatie. De mooiste beloning van ons werk is de uitvoering, zien dat het werk wordt aangelegd.

Samen werken aan natuurontwikkeling

Ook in Nederland werken we in Natura 2000-gebieden aan het verbeteren van de natuurkwaliteit. Dat doen we samen met Rijkswaterstaat, provinciebesturen, gemeentes, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschappen, grondeigenaren, LTO en grondgebruikers. In nauw overleg met alle betrokkenen maken we de inrichtings- en beheermaatregelen concreet en gereed voor uitvoering. 

Hoe kunnen we jou ondersteunen?

Neem contact met ons op.