Ga naar hoofdinhoud
Waterveiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Grote druk op dijkversterkingprogramma

Nederland kent zowel voor regionale als voor primaire waterkeringen een grote opgave. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen op orde zijn. Het huidige tempo waarin maatregelen worden uitgevoerd en de roep om kostenbesparingen, maakt dat het anders moet. Sneller, efficiënter, betrouwbaarder en met meer draagvlak bij omgeving, stakeholders, bestuurders en (lokale) politiek. Bij grote dijkversterkingsprojecten zoals Eemshaven-Delfzijl, Lauwersmeerdijk, Drontermeerdijk heeft Antea Group versnelling in de projecten weten aan te brengen door slim en gestructureerd te werken en aan te sluiten bij de principes van Agile werken.

Klimaatadaptatie en duurzaamheid

Bij dijkversterkingsprojecten spelen duurzaamheid, circulariteit, energietransitie en klimaatadaptatie een grote rol. De ingenieurs van Antea Group komen voor al deze thema’s met oplossingen. Ook over de impact van de stikstofcrisis adviseren wij onze klanten. Door aan deze thema’s inhoud te geven met instrumenten als omgevingswijzer, ambitieweb, Dubocalc en CO2-prestatieladder weten wij waterveiligheid toekomstbestendig en duurzaam te maken met aandacht voor welzijn en gezondheid.

Van beoordeling tot beheer

Bij alle waterschappen en Rijkswaterstaat werken medewerkers van Antea Group op de een of andere manier aan de waterveiligheid. Dit kan zijn als lid van een IPM team, bij de toetsing of beoordeling van waterkeringen, het ontwerpen in verkenningen of planstudies of het ondersteunen van aannemers bij de realisatie, in het assetmanagement of bij het beheer en onderhoud. Daarom gaan we vanuit onze expertise en ervaringen een open dialoog aan met overheden, waterschappen, ontwikkelaars en aannemers. We koppelen onze technische kennis aan onze bestuurlijke expertise om onze klanten bij te staan bij besluitvorming.

Grote druk op dijkversterkingprogramma
Grote druk op dijkversterkingprogramma

Ontwikkelingen in het werkveld

We hebben voortdurend te maken met nieuwe inzichten en rekentechnieken. Klimaatverandering en de landschappelijke en stedelijke inrichting vraagt om een nog beter ontwerp van onze waterkeringen. De zorgplicht, nieuwe innovatieve technieken voordijkversterkingen, nieuwe normering en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium dat sinds 2017 gebruikt wordt vraagt om onze experts op het gebied van waterveiligheid. Kennis die onze experts ontwikkelen dragen zij uit bij onderwijsinstellingen, expert bijeenkomsten en in handboeken en ontwerprichtlijnen.

Innovaties van tekentafel naar toepassing brengen: de JLD-dijkstabilisator

Een unieke innovatie voor dijkversterking is de JLD-dijkstabilisator. Deze nieuwe manier om de stabiliteit van een dijk te versterken is een verbetering op meerdere vlakken. Geschikt voor locaties met slappe grond en weinig ruimte. De JLD-dijkstabilisator geeft geen schade aan omliggende bebouwing, is goedkoper, houdt de overlast tot een minimum beperkt en kent een langer levensduur van wel 100 jaar. De JLD-Dijkstabilisator is een vinding van J.F. Karsten. Antea Group stelde de rekenmethodiek op en begeleidt de test- en validatiefase (full-scale proef), de detail engineering en de monitoring in opdracht van JLD Contracting BV.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Samen met ons Nederland beschermen tegen water?

Neem contact met ons op.