Ga naar hoofdinhoud
Omgevingsplan
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Een bestemmingsplan, maar dan anders

Een omgevingsplan lijkt in een aantal opzichten op een bestemmingsplan, maar wordt gemaakt met nieuwe standaarden en nieuwe software. Bovendien komen er nieuwe thema’s bij zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Bovendien worden ook milieuregels uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit opgenomen. Het omgevingsplan wordt een gemeentedekkend plan dat alle regels omvat voor de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben we al volop meegedacht, geëxperimenteerd en ontwikkeld met deze nieuwe manieren van werken. Onder andere in de vorm van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en via de praktijkproeven voor de VNG en het Ministerie van BZK.

Praktijkervaring: het proces

Het opzetten en uitwerken van het omgevingsplan is een spannende nieuwe opgave. Daarbij zetten wij onze ervaringen en specialisatie op ruimtelijke ordening in combinatie met milieuregelgeving graag in om een praktisch werkbaar plan te maken. Met een transitieplan denken we mee op welke wijze je tot een gemeentedekkend omgevingsplan kunt komen.

Het uitwerken van dit transitieplan doen we aan de hand van een concreet stappenplan dat we voor iedere gemeente op maat maken. Denk hierbij aan:

  • Concrete acties eventueel verwerkt in zogenoemde ‘sprintjes’
  • Inschatting van benodigde capaciteit
  • Inzichtelijk maken van schakelingen tussen implementatie Omgevingswet en transitie naar het gemeentedekkende omgevingsplan
  • Overzichtelijke planning afgestemd op de stand van zaken binnen de gemeente.

Ook beantwoorden we vragen als gebiedsgericht- of themagericht transformeren van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Of de vraag hoe visie, capaciteit en mogelijkheden binnen de gemeente samenvallen met keuzes op het gebied van loslaten of reguleren van ontwikkelingen. Antea Group is hierin de gids vanuit opgedane ervaringen met diverse projecten en onze trekkersrol binnen dit domein.

Een bestemmingsplan, maar dan anders
Een bestemmingsplan, maar dan anders

Praktijkervaring: de inhoud

Alleen het proces is niet voldoende om het omgevingsplan te maken. Onze adviseurs zijn op dagelijkse basis bezig met de inhoud:

  • Wat te doen met de bruidsschatregels
  • Wat zijn de te maken keuzes en hoe kunnen deze landen in de structuur van het omgevingsplan?

Het schrijven van de juridische regels, het annoteren daarvan en het toepasbaar maken voor weergave in het DSO is binnen Antea Group dagelijkse praktijk. Als basis hebben we een eigen lokaal casco ontwikkeld. In dit plan zijn hoofdkeuzes gemaakt die verwerkt zijn in een bruikbare structuur. Dit kunnen we in samenspraak met de gemeente verder invullen. Maar we nemen ook graag de uitdaging aan om samen met jouw gemeente aan de slag te gaan voor optimale kennisontwikkeling.

We geven de trajecten die we begeleiden op het omgevingsplan vorm vanuit het samenbrengen van inhoud en proces en van ruimtelijke ordening en milieu. Het nieuwe van de Omgevingswet koppelen we daarmee aan onze over de jaren opgebouwde kennis en ervaring met de inhoud van zowel ruimtelijke als milieukundige vraagstukken. Zo hebben we een cursus op het gebied van omgevingsveiligheid ontwikkeld en adviseren we over hoe om te gaan met stikstof. De nadruk ligt op de meest praktische en werkbare manier van het vastleggen van keuzes. Precies daarom leggen we ook steeds link naar omgevingsvisies, programma’s en omgevingsvergunningen.

Mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen

Naast het verplicht opstellen van een omgevingsplan moeten nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, energietransitie of stedelijke transformatie ook gefaciliteerd worden. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan dit via een wijziging van het omgevingsplan of met toepassing van een buitenplanse omgevingplanactiviteit. We blijven u begeleiden op de voor ons kenmerkende pragmatische manier.

Meerwaarde Antea Group

  • Integraal oppakken proces en inhoud
  • Omgevingsplan in samenhang met andere instrumenten (visie, programma, vergunning)
  • Jarenlange ervaring op combinatie milieuthema’s en juridische borging en pragmatische uitwerking
  • Actief betrokken en één van de vooroplopende bureaus op de ontwikkeling van het omgevingsplan, natuurlijke gesprekspartner VNG en het ministerie. 

Bekijk ook de andere diensten over stedelijke planning

Stappen maken met het omgevingsplan?

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie