De Omgevingswet introduceert geen andere of nieuwe vergunningplichtige activiteiten welke voortvloeien vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor het realiseren van een bouwwerk verandert de vergunningprocedure echter wél ingrijpend. Ben jij hier al van op de hoogte en je bewust wat dit betekent?

Technisch en niet-technisch

Met de komst van de Omgevingswet vindt namelijk een splitsing plaats wanneer het gaat om het realiseren van bouwwerken. Door de Invoeringswet Omgevingswet wordt de volgende splitsing gemaakt:

  • Technische regels voor een bouwwerk (de zogenaamde bouwactiviteit); de technische regels zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Technische regels kunnen echter ook in het omgevingsplan van een lokale overheid (gemeente) zijn opgenomen. Bij gemeenten gaat het dan om maatwerkregels met betrekking tot bijvoorbeeld energiebesparing of duurzaamheid in bepaalde gebieden waar het bouwwerk wordt gerealiseerd;
  • Overige niet-technische regels van het omgevingsplan; de zogenaamde omgevingsplanactiviteit.

Betekenis bouwactiviteit

Een vergunningaanvraag gaat straks puur om een activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk. Dat staat in de begrippen in bijlage A van de Omgevingswet. Bij deze bouwactiviteit verplaatst in de toekomst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. Dit is vastgelegd in de Wet kwaliteitsborging. De bouwactiviteit uit de Omgevingswet gaat over de technische bouwkwaliteit van een bouwwerk, zoals constructie-eisen die opgenomen zijn in het Bbl. Om die reden wordt dit de technische bouwactiviteit genoemd.

Betekenis omgevingsplanactiviteit

Het ruimtelijk bouwen, in stand houden en gebruiken van een bouwwerk wordt straks in het omgevingsplan geregeld. Wanneer het omgevingsplan een vergunning vereist voor het ruimtelijk deel van het bouwen, dan is deze ruimtelijke bouwactiviteit een omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het onderdeel bouwen. Dit geldt ook als het ruimtelijk bouwen in strijd is met het omgevingsplan.

Gemeenten gaan straks zelf bepalen welke bouwwerken er sowieso toegestaan zijn op grond van hun eigen specifieke omgevingsplan waarvoor geen (ruimtelijke) vergunning meer nodig is. In sommige gevallen dient er dan wel nog altijd een melding te worden gedaan.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Om de impact van de Omgevingswet op vergunningaanvragen en vergunningverlening te beoordelen, ondersteunt en adviseert Antea Group vanuit Omgevingsmanagement diverse partijen. Als omgevingsmanager zijn we daarbij onder andere verantwoordelijk voor het stakeholder-management, de vergunningen, milieu-/omgevingsonderzoeken (denk bijvoorbeeld aan bodem, geluid, archeologie, ecologie, flora en fauna, stikstofdepositie en luchtkwaliteit). Projecten lopen uiteen van contractvoorbereiding, stakeholderparticipatie, vergunningenmanagement en conditionering. Dit doen we van de verkenningsfase tot de realisatiefase, afhankelijk van de vraag. Om de impact van de Omgevingswet op vergunningaanvragen en vergunningverlening te beoordelen, kunnen wij dit voor diverse belanghebbenden nu al in kaart brengen.