Waterbodem is een mooie naam voor het dagelijkse woord bagger. En baggeren is weer een eeuwenoud- en oer-Hollandsprincipe om droge voeten te houden. Het maatschappelijk belang van een goede doorstroming van onze watergangen behoeft dan ook weinig uitleg. Omdat de piekafvoering van water ook nog eens zal stijgen door klimaatverandering, neemt het belang van een goede doorstroming alleen maar toe. Het verspreidingsbeleid regelt het verspreiden van bagger uit watergangen door de beheerder, om deze doorstroming te kunnen garanderen.

Vormgeven en interpreteren van het nieuw waterbodembeleid en Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert het Nederlandse omgevingsrecht. Ook voor het waterbodem verspreidingsbeleid, dat opgenomen is het in aanvullingsbesluit bodem, verandert er het één en het ander.

Voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond heeft Antea Group de huidige - en toekomstige knelpunten in kaart gebracht rondom het verspreidingsbeleid van waterbodem. Uit ons onderzoek blijkt dat bij de interpretatie van de huidige regelgeving knelpunten of onduidelijkheden worden ervaren door de betrokken partijen; waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten. Met de gevoerde interviews in fase I zijn ook de mogelijke toekomstige knelpunten onder de Omgevingswet geïnventariseerd. Eén van de aandachtspunten die naar voren is gekomen is het tijdig in gesprek (blijven) gaan van de betrokken partijen; waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten.

Fase 2

Nu fase II is gestart zullen wij advies geven hoe om te gaan met deze knelpunten en benoemen welke stappen gezet kunnen worden om toekomstige knelpunten te voorkomen. Dit geeft input aan diverse bodeminstrumenten die door VNG ontwikkeld wordt. Zo staan we als Antea Group vooraan bij het vormgeven en interpreteren van het nieuw waterbodembeleid en Omgevingswet. Iets waar we trots op zijn.