Update: Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Volg hier het laatste nieuws omtrent de Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet treedt (naar verwachting) in 2022 in werking. Voor gemeenten betekent dit onder meer dat haar verkeers- en vervoersbeleid verankerd moet zijn in het gemeentelijk omgevingsplan. Hierin komt de leefomgeving centraal te staan bij de implementatie van een nieuw mobiliteits-beleid. Hoe pak je dit aan?

Uitdaging

Het is belangrijk dat gemeenten goed voorbereid zijn op deze nieuwe wet- en regelgeving. Veel gemeenten worstelen echter met de vraag hoe dit concreet vorm te geven. Daarbovenop zijn er nieuwe trends op het gebied van Smart Mobility, elektrisch rijden en elektrisch fietsgebruik en Mobility as a Service (MaaS) toepassingen. Dit biedt voor gemeenten nieuwe kansen, maar blijkt vaak lastig om concreet te vertalen naar bruikbaar beleid. Hoe draag je vanuit mobiliteit bij aan een gezonde leefomgeving?

Oplossing

Antea Group helpt gemeenten om het verkeers- en vervoersbeleid aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Belangrijke elementen uit onze aanpak zijn:

  • Laagdrempelig, door met concrete voorbeelden te komen en het proces op te delen in kleine stapjes met heldere beslismomenten;
  • Begrijpbaar, door ‘traditionele’ verkeersmaatregelen te koppelen aan het nieuwe beleid;
  • Participatie op maat, door waar nodig de omgeving te betrekken bij de omslag naar het nieuwe beleid;
  • Wegwijs maken, door uit het doolhof aan bestaande beleidsstukken de haakjes te vinden naar een nieuw Mobiliteitsbeleid;
  • Helderheid, door te laten zien hoe je als verkeerskundige invulling kan geven aan jouw nieuwe rol (middels een speciaal ontwikkeld Omgevingswetspel).

We merken dat dit leidt tot herkenbaarheid en begrip, niet alleen binnen uw verkeerssector, maar ook organisatie breed. Uiteindelijk blijft een praktisch toepasbaar, gedragen en goed doordacht verkeersbeleid het uitgangspunt.

Resultaten

Antea Group is koploper op het gebied van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Inmiddels hebben wij meerdere gemeenten wegwijs gemaakt in de nieuwe Omgevingswet en daarbij het verkeers- en vervoersbeleid geactualiseerd en vertaald naar een ‘Omgevingswet-proof’ beleid.