De N65 op het traject Vught-Helvoirt wordt omgebouwd. Het project zorgt niet alleen voor een veiligere leefomgeving doordat gelijkvloerse kruisingen verdwijnen, maar er is ook sprake van het reduceren van geluidhinder. Wij zorgen hierbij, naast de inhoud, voor de balans tussen de belangen van de vele stakeholders en draagt bij aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in deze omgeving.

Bereikbaarheid en leefbaarheid combineren

De herinrichting van de N65 is in verschillende opzichten complex. In de eerste plaats vanwege het multidisciplinaire karakter van het project. Het gaat om geluid, lucht, verkeer, veiligheid, ontwerp, omgeving en communicatie. Ook heeft het project te maken met vele stakeholders die allen hun eigen belang en rol in het project hebben. De gemeenten Vught en Haaren (opgeheven per 1 januari 2021) zijn opdrachtgever; de provincie Noord-Brabant fungeert als projectleider. De weg zelf is in beheer van Rijkswaterstaat en ProRail is betrokken vanwege de infrastructurele aanpassing van het spoor. Daarnaast heeft iedere overheidsorganisatie haar eigen adviseur. In dit samenspel van belangen en standpunten hebben wij steeds de ambitie gehad om een optimaal resultaat te bereiken voor de omgeving en daarbij de raakvlakken goed te borgen.

Geluidhinder, stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Wij hebben voor dit project een aantal onderzoeken uitgevoerd:

  • Geluidonderzoek. In het kader van de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer dient de geluidhinder te worden onderzocht en beheerst. Op basis hiervan is een advies opgesteld met geluidmaatregelen die nodig zijn voor zowel de gemeentelijke wegen als de N65. Denk hierbij aan de aanleg van stiller asfalt of geluidschermen. 
  • Binnen dit onderzoek is tevens de resterende geluidsanering meegenomen.
  • Onderzoek naar de luchtkwaliteit.
  • Ondersteuning in het onderzoek naar stikstofdepositie.

Samenloop met MeerJarenProgramma Geluidsanering

Bij dit project hebben wij de samenloop met het MeerJarenProgramma Geluidsanering (MJPG) betrokken. Daardoor hebben de verschillende projecten zo min mogelijk verstoring gehad in de afzonderlijke procedures. Dit is een goede ontwikkeling aangezien je de bewoners zo min mogelijk wil belasten met de complexiteit van een project. Hoewel het twee juridische procedures betreft, gaat het bij hen om één N65.

Draagvlak en betrokkenheid bij N65

Teneinde draagvlak en betrokkenheid rondom het project te vergroten, is Antea Group tevens betrokken bij de bewonerscommunicatie. Dat betekent dat wij actief waren tijdens bewonersbijeenkomsten, toen dat nog kon vòòr COVID-19. Daarnaast heeft Antea Group een bijdrage geleverd aan de productie van een filmpje om bewoners te informeren via de website.