Ga naar hoofdinhoud
Trillinghinder
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Gerichte aandacht voor trillinghinder

Trillingshinder is een actueel thema, met voor menig project aanmerkelijke gevolgen. Trillingen blijken niet alleen schadelijk voor gebouwen en installaties, maar kunnen ook een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid. Het veelal ontbreken van een wettelijk kader en een goed uitgekristalliseerde onderzoeksmethode maakt trillingsvraagstukken echter complex. Als publieke of private partij kun je in deze gevallen een beroep doen op de kennis en ervaring van Antea Group.

Breed inzetbaar

Antea Group pakt het vraagstuk over trillingshinder vanuit meerdere perspectieven op. Zo doen we, in het kader van omgevingsplannen voor onder meer woningbouw, onderzoek naar de trillingseffecten van omliggende trillingsbronnen (bijvoorbeeld rail- of wegverkeer) op objecten die hiervoor gevoelig zijn. Tegelijk worden we ook ingezet voor onderzoek naar verwachte trillingsniveaus vanwege een project op omliggende voor trillingen gevoelige gebouwen. Hierbij kan het gaan om de realisatie van een project (trillingen door bouwwerkzaamheden) of de effecten door ingebruikname na realisatie van het project (denk aan mogelijke gevolgen van trillingen bij gerealiseerde woningen, gevolgen van weg- of railverkeer na aanpassing/ aanleg van de weg/ het spoor).

Multidisciplinaire kracht

We beschikken daarvoor over brede kennis, ervaring en de juiste instrumenten. Van onderzoek naar trillingseffecten en uitvoeren van trillingsmetingen tot juridisch advies. Als opdrachtgever kun je dan ook voor uiteenlopende vraagstukken een beroep doen op onze specialisten. Vanuit deze kennis en expertise bieden we technische, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning en advisering aan bedrijven, overheden en infra-beheerders. Doordat ons bureau een veelheid aan disciplines in huis heeft en we gewend zijn om multidisciplinair te werken, leggen we gemakkelijk links naar andere aspecten die in een project kunnen spelen, zoals effecten op geluid en luchtkwaliteit en/of effecten voor de ruimtelijke procedure/onderbouwing van het omgevingsplan of de vergunning ingevolge de Wabo.

Gerichte aandacht voor trillinghinder
Gerichte aandacht voor trillinghinder

Inzicht en oplossingen

We weten wat er in de markt speelt en vertalen de relatie tussen behoeften, belangen en wet- en regelgeving naar op maat gesneden dienstverlening. Samen met onze opdrachtgevers verkennen we de problematiek en dragen we vervolgens oplossingsrichtingen en trillingsadvies aan. We analyseren de resultaten en monitoren de oplossingen. Daar waar relevant wijzen wij je op aanverwante zaken die in je project kunnen spelen, zoals eventueel benodigde aandacht voor andere milieuaspecten (bijvoorbeeld geluid, geur, luchtkwaliteit, stikstofdepositie) en mogelijke gevolgen voor de te doorlopen procedure voor vergunning of omgevingsplan.

Bekijk ook de andere diensten over lucht en geluid

Heb je vragen of wil je een afspraak over trillinghinder?

Neem contact met ons op.