Om te bouwen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Een dergelijke vergunning wordt aangevraagd bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente, die toetst in hoeverre het aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, welstand, het bestemmingsplan etc. Voor de toetsing moet de aanvrager een grote hoeveelheid informatie aanleveren. De gemeente toetst vervolgens steekproefsgewijs tijdens de uitvoering of er conform planvorming wordt gerealiseerd. Maar deze procedure gaat veranderen. En wel op 1 januari 2022. Dan treedt de ‘Wet Kwaliteitsborging voor bouwen’ in werking.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

We kennen allemaal de krantenkoppen van de afgelopen jaren; onveilige situaties op de bouwplaats en een ingestorte parkeergarage. Hierbij is het vaak niet alleen lastig oordelen wie er uiteindelijk verantwoordelijk is, maar meer nog: wat had er gedaan kunnen worden om alle problemen te voorkomen? Vaak hoor je dat het bestaande systeem rondom controle, toezicht en handhaving niet goed functioneert. Om deze redenen wordt per 1 januari 2022 de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen’ van kracht. Het doel hiervan: de relatie tussen opdrachtgever en de bouwende partijen meer in balans te krijgen. Maar wat betekent dit voor u als opdrachtgever of opdrachtnemer?

Wat verandert er precies?

Het basisprincipe van de wet houdt feitelijk in dat bij de oplevering van een gebouw de aannemer dient aan te tonen dat aan de regelgeving en gemaakte afspraken is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat dit niet het geval is, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.  Hierbij dient de aannemer de opdrachtgever te informeren over het beheersen van risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na oplevering. Er gaat dus het nodige veranderen, zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer maar ook voor de rol van de gemeente. Zij zullen enkel op basis van het opgemaakte dossier (opgemaakt door de onafhankelijke kwaliteitsborger) beslissen of de daadwerkelijke ingebruikname kan plaatsvinden.

Onafhankelijke kwaliteitsborger, van planvormingsfase tot dossiervorming

Antea Group werkt reeds langs kwaliteitsstandaarden passende bij deze nieuwe wet en ondersteunt haar partners hier bij. Een zeer belangrijke en essentiële rol. Als onafhankelijke organisatie zullen wij u gaan adviseren rondom dit nieuwe proces. Zo gaan wij u helpen in de planvormingsfase (waarbij een toetsing van de bouwplannen aan de voorkant van een project zal worden uitgevoerd), zullen wij gaan toezien tijdens de uitvoering en dragen wij zorg voor de dossiervorming. Hierbij draait het niet alleen om het op objectieve wijze van toezicht houden (met oog op veiligheid en kwaliteit), maar ook gaan wij er voor zorgen dat het uitgevoerde werk wordt getoetst aan de vooraf gemaakte plannen.