Op de campus van Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn circa 10.000 studenten actief. Dit brengt niet alleen een enorme organisatie voor de studies met zich mee, ook worden deze studenten gefaciliteerd. Zo zijn er 2 grote kantines, vele afvalbakken, lokalen en kantoren. Antea Group is gevraagd de afvalstromen te optimaliseren.

Afvalstromen optimaliseren

Er komen jaarlijks vele tonnen papier- en restafval vrij, maar ook keukenresten, vetten en PMD (plastic, metalen-blik, drankkartons). Deze afvalstromen worden al gescheiden ingezameld. Momenteel worden deze afvalstromen door de diverse facilitaire diensten in bovengrondse perscontainers gedeponeerd. Doordat er de komende jaren zowel bouwkundige als civieltechnische aanpassingen van het terrein plaats vinden is Antea Group gevraagd om een advies te geven voor de optimalisatie van de opslag en transport van de afvalstromen.

Aanpak

Daar er zowel praktische, organisatorische als afvaltechnische aspecten in dit project spelen, zijn adviseurs van Milieu en Beheer samen opgetrokken voor deze vraagstelling. Allereerst zijn er gesprekken gevoerd met de huismeester, het schoonmaakbedrijf en het cateringbedrijf om inzicht te krijgen in de huidige wijze van inzameling en verwerking van het afval. De afdeling vastgoed leverde informatie over de ontwikkelingen rondom gebouwen en inrichting van het terrein.

Efficiënte opslag en afvoer van afval

Op basis van deze informatie is er een nieuw inrichtingsplan met een kostenraming opgesteld. In dit plan sluiten interne inzameling, tijdelijke opslag en afvoer nog beter op elkaar aan, waardoor er geen waardevolle grondstoffen verloren gaan. De voorzieningen en locaties zijn mede afgestemd op de komende aanpassingen van het terrein. In het inrichtingsplan zijn zowel boven- als ondergrondse voorzieningen opgenomen voor restafval, papier, glas, PMD, GFE en keukenresten.

Studieopdracht over afvalpreventie

Met de keuze voor de voorzieningen is tevens rekening gehouden met een bepaalde mate van flexibiliteit ten aanzien van aard en omvang van het afval. Daarnaast heeft Antea Group de mogelijkheden van afvalpreventie besproken en dit aspect samen met studenten nader te onderzoeken in een studieopdracht. Vanwege Corona is dit traject uitgesteld.