Met de komst van de Omgevingswet verandert ook de wet- en regelgeving voor vele aspecten die de ondergrond aangaan. Gemeenten, die verantwoordelijk worden voor de fysieke leefomgeving inclusief de ondergrond, zien nieuwe taken en bevoegdheden op zich af komen. Maar de wet biedt ook kansen om ambities waar te maken. Antea Group biedt betrokken overheidsinstanties onder de noemer 'Omgevingswet en Ondergrond' een reeks toegespitste diensten waarmee zij de wet en de onderliggende filosofie kunnen verankeren in hun organisatie en slimme keuzes kunnen maken voor de inrichting van de ondergrond.

Integrale aanpak leefomgeving

Het is belangrijk dat overheden de invoering van de Omgevingswet zien als een kans. Zo vraagt de wet om een integrale aanpak van de leefomgeving, biedt het kansen voor gebiedsgericht maatwerk en leidt het nieuwe stelsel tot snellere besluitvorming. Daarnaast wordt de participatie bevorderd zodat je burgers en bedrijven nog beter kunt meenemen in de keuzes die je maakt.

Kansen en ambities

De rol van de ondergrond wordt steeds groter. Een belangrijke reden hiervoor is dat ruimte schaars wordt en dus zoeken ontwikkelaars en beleidsmakers vaker naar oplossingen die zich onder het aardoppervlak bevinden. Lokale overheden krijgen met de Omgevingswet de ruimte om eigen normen voor het bodemgebruik vast te stellen en komen zo tot maatwerkoplossingen in het kader van verstedelijking.

Klimaat en energie

Wij bundelen kennis op het gebied van bodem en ondergrond, beleid en data. Daarmee helpen wij provincies, gemeenten en netbeheerders met het ontwikkelen van gericht beleid voor bodem en ondergrond. Wij leveren kennis inzake het Aanvullingsbesluit Bodem als onderdeel van de Omgevingswet. Wij zorgen voor een succesvolle implementatie van het aanvullingsbesluit, inclusief het screenen en inzichtelijk maken van de plichten en lasten die voortkomen uit de ‘warme overdracht’ van bodemtaken van provincie(s) naar gemeenten.

Bestuurlijke processen

Overheden staan voor de uitdaging van een strategische inbedding van het onderwerp ondergrond in Omgevingsvisies, Omgevingsprogramma’s, Omgevingsplannen, Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Expertise over de ondergrond is dan ook essentieel om de juiste keuzes daarin te maken. Antea Group verbindt daarvoor de potentie van bodem en ondergrond aan ruimtelijke ontwikkeling, bestuurlijke regie en organisatieprocessen. We passen bestaande beleid- en bodemkwaliteitskaarten, bodembeheerplannen en NGE beleid daar optimaal in.

Strategisch en uitvoerend

Antea Group is dan ook je partner op strategisch en uitvoerend niveau. Tevens voorzien wij je van gerichte data en informatie over bodem en ondergrond. De professionals van Antea Group helpen overheden deze data te vertalen naar inzichten. Met deze inzichten is het mogelijk invulling te geven aan de Omgevingswet en tegelijkertijd de ondergrond op innovatieve wijze te betrekken in visie en besluitvorming.