Met de komst van de Omgevingswet verandert ook de wet- en regelgeving voor vele aspecten die de ondergrond aangaan. Gemeenten, die verantwoordelijk worden voor de fysieke leefomgeving inclusief de ondergrond, zien nieuwe taken en bevoegdheden op zich af komen. Maar de wet biedt ook kansen om ambities waar te maken. Antea Group biedt betrokken overheidsinstanties onder de noemer 'Omgevingswet en Ondergrond' een reeks toegespitste diensten waarmee zij de wet en de onderliggende filosofie kunnen verankeren in hun organisatie en slimme keuzes kunnen maken voor de inrichting van de ondergrond.

Integrale aanpak leefomgeving

Het is belangrijk dat overheden de invoering van de Omgevingswet zien als een kans. Zo vraagt de wet om een integrale aanpak van de leefomgeving, biedt het kansen voor gebiedsgericht maatwerk en leidt het nieuwe stelsel tot snellere besluitvorming. Daarnaast wordt de participatie bevorderd zodat je burgers en bedrijven nog beter kunt meenemen in de keuzes die je maakt.

Kansen en ambities

De rol van de ondergrond wordt steeds groter. Een belangrijke reden hiervoor is dat ruimte schaars wordt en dus zoeken ontwikkelaars en beleidsmakers vaker naar oplossingen die zich onder het aardoppervlak bevinden. Lokale overheden krijgen met de Omgevingswet de ruimte om eigen normen voor het bodemgebruik vast te stellen en komen zo tot maatwerkoplossingen in het kader van verstedelijking.

Klimaat en energie

De ondergrond wordt tevens steeds meer meegenomen in plannen omtrent klimaatadaptatie. Denk aan het inrichten van ruimten voor waterberging, wat niet alleen een uitkomst is tegen wateroverlast maar ook een oplossing is ter voorkoming van droogte. En ten slotte wordt de ondergrond steeds meer betrokken bij initiatieven rondom de energietransitie. Fossiele brandstoffen maken plaats voor bodemenergie, bijvoorbeeld in de vorm van warmte-koude opslag en geothermie. Juist de Omgevingswet geeft een samenhangende benadering om deze potenties te verzilveren.

Bestuurlijke processen

Lokale overheden staan voor de uitdaging de ondergrond mee te nemen in een integrale visie op de fysieke leefomgeving. Expertise over de ondergrond is dan ook essentieel om daarin de juiste keuzes te maken. Antea Group beschikt over deze expertise in de vorm van de juiste kennis en over een schat aan ervaring als het gaat om bodem en ondergrond. Bovendien begrijpen de specialisten van Antea Group het spanningsveld tussen bestuurlijke processen en ruimtelijke opgaven.

Strategisch en uitvoerend

Antea Group is dan ook je partner op strategisch en uitvoerend niveau. Tevens voorzien wij je van gerichte data en informatie over bodem en ondergrond. De professionals van Antea Group helpen overheden deze data te vertalen naar inzichten. Met deze inzichten is het mogelijk invulling te geven aan de Omgevingswet en tegelijkertijd de ondergrond op innovatieve wijze te betrekken in visie en besluitvorming.