De ondergrond wordt steeds drukker, ook in Tilburg. De gemeente kent vele ontwikkelingen die om gebruik ervan vragen. Daarbij ontstaat spanning tussen functies die elkaar beïnvloeden of die zelfs niet samengaan. Antea Group helpt de gemeente bij het ontwikkelen van een afwegingskader dat handvatten moet bieden om keuzes te maken over het gebruik van de ondergrond.

Klimaatverandering en duurzame energie

Anticiperen op klimaatverandering, de transitie naar een duurzame energievoorziening, verdichting, schoon grond- en drinkwater en een vitaal buitengebied: het zijn zomaar een aantal ontwikkelingen die om het gebruik van de ondergrond vragen. Dit leidt tot knelpunten, bijvoorbeeld bij de aanleg van warmtenetten en groen in woonwijken met weinig ruimte in het openbare gebied. Knelpunten die vragen om een helder kader waarmee deze keuzes kunnen worden gemaakt. De gemeente stelt hiervoor een afwegingskader op. Dit afwegingskader moet richting geven aan en aansluiten bij de gemeentelijke Omgevingsvisie, die de komende jaren wordt geactualiseerd.

Omgevingsvisie en afwegingskader

Antea Group helpt de gemeente Tilburg hierbij en begeleidt het ontwikkelproces om tot een optimaal afwegingskader te komen. Een afwegingskader is namelijk geen kant-en-klaar product, maar een nieuw hulpmiddel dat daadwerkelijk moet passen bij de behoeften van de gemeente en dat op draagvlak van alle betrokkenen kan rekenen. Wij werken hiertoe met een cyclisch leerproces, waarin medewerkers van de gemeente zelf – op basis van concrete casussen – het afwegingskader vormgeven. En door verbinding te zoeken met andere ontwikkelingen binnen de gemeente – zoals de Omgevingsvisie – verzekeren we ook de inbedding ervan in het gemeentelijke beleid.