Loodsen, asfalt, overwoekerd beton en klinkers. De Irisstraat was niet het meest florissante deel van Goor. Alle reden om dit terrein te her-ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied. Om de locatie bouwrijp te maken, was eerst een flinke bodemsanering nodig. Een klus die Antea Group van a tot z klaarde.

Bodemsanering: van asbest tot nikkel

Ondergrondse brandstoftanks, asbestpulp, nikkel en minerale oliën: jarenlang intensief gebruik liet z’n sporen achter op het perceel. Dit maakte het voor ontwikkelaar Ploegstaete noodzakelijk om een bodemonderzoek uit te voeren en een saneringsplan op te stellen. Een eerder opgesteld plan bleek niet haalbaar. Reden voor Ploegstaete om Antea Group in te schakelen om een voorstel te maken voor de sloop, de sanering en het bouw- en woonrijp maken.

Functiegerichte sanering

In overleg met de Ploegstaete en het bevoegd gezag, kwam Antea Group tot een aangepast saneringsplan. Laurenz Boer: ‘We kozen hierbij deels voor een functiegerichte sanering. Op locaties waar het qua gebruik echt nodig is, denk aan woningen, maak je de grond brandschoon. Op andere plekken (onder wegen/bestrating) saneer je minder intensief. Dit betekent dat je slimmer en goedkoper saneert; terwijl je nog altijd voor een gezonde leefomgeving zorgt.’

ISV3 Bodemsubsidie

Antea Group voerde niet alleen de sanering uit, maar organiseerde ook de hele voorbereiding: van ecologisch- en archeologische onderzoek tot bestemmingsplanwijziging, vergunningen en meldingen. Daarnaast zorgden subsidiespecialisten ervoor dat óók het aangepaste saneringsplan voor de ISV3-subsidie in aanmerking kwam. Laurenz: ‘Dit was voor Ploegstaete een belangrijke voorwaarde. Samen met de Provincie hebben we hiernaar gekeken; al snel kregen we groen licht.’

Sanering en realisatie combineren

De sanering kon daarna van start. Laurenz: ‘Met de aannemer hebben we continu zaken op elkaar afgestemd zodat het werk mooi samenviel. Door de realisatie van de nieuwe inrichting (bijvoorbeeld aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en wegfunderingen) te combineren met de sanering zijn alle werkzaamheden efficiënt uitgevoerd. Wij leverden het terrein zodanig op dat de bouwaannemer gelijk kon starten. Zo hoefde je niet op elkaar te wachten en hield het bouwbedrijf de vaart erin.’

Asbest saneren

Grootste uitdaging was de sanering van het asbest. Een deel zat in de gebouwen die gesloopt moesten worden. Ook zat er asbestpulp in de ondergrond. Laurenz: ‘Een verontreiniging waarmee we de nodige ervaring hebben. Ook hier hebben we gezorgd voor een gecontroleerde en zorgvuldige oplossing. We hebben de panden asbestvrij gemaakt. Daarnaast voerden we in totaal 1500 kuub asbesthoudende grond af.’

De Irisstraat 5 is inmiddels onherkenbaar veranderd. Het allegaartje van loodsen, gebouwtjes en verhardingen maakte plaats voor een eigentijdse woonwijk. Ook de bodemkwaliteit ging er met sprongen op vooruit. Hiermee is Goor mede dankzij Antea Group er weer een stukje mooier én schoner geworden.