Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven hebben in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afspraken gemaakt over de invulling van een sanerings- en transitieopgave. Een van de doelstellingen hierbij is het benutten van kansen die de ondergrond biedt als het gaat om klimaatadaptatie en energietransitie. Het uitvoeringsprogramma dat hierbij hoort, helpt professionals Ruimtelijke Ordening invulling te geven aan de bodem-opgave. In het kader van dit programma heeft Antea Group gekeken naar de robuustheid en risico’s van regelgeving en beleid met betrekking tot waterbodems onder de Omgevingswet.

Waterbodembeleid

De professionals van Antea Group hebben hiertoe interviews gehouden en een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd met medewerkers van waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten. De resultaten zijn gedeeld met de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De belangrijkste aanbevelingen gingen om het inbedden van het waterbodembeleid in de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Dan hebben we het over strategisch omgevingsbeleid, integrale afwegingen die gevat worden in een omgevingsvisie en periodieke afstemming.

Verspreidingsbeleid baggerspecie

Daarbij heeft Antea Group knelpunten in kaart gebracht voor het verspreidingsbeleid van baggerspecie. De bagger die vrijkomt bij onderhoud aan watergangen wordt doorgaans op de omliggende oevers gestort. Uit het onderzoek blijkt dat bij de interpretatie van de huidige regelgeving onduidelijkheden worden ervaren door de betrokken partijen: waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten. Daarnaast heeft Antea Group de mogelijke kansen en knelpunten onder de Omgevingswet geïnventariseerd. In een vervolgfase hebben wij advies gegeven hoe om te gaan met deze knelpunten en is benoemd welke stappen gezet kunnen worden om deze kansen te benutten en knelpunten te voorkomen. Zo hebben bijvoorbeeld waterschappen de garantie dat onderhoud aan de watergangen op een duurzame manier kan blijven plaatsvinden.