Het is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw: klimaatverandering. Ook in 2022 was er sprake van wateroverlast, werden we geconfronteerd met langdurige periodes van droogte en hitte en ook in 2023 lijken de problemen door het extreem weer zich op te stapelen. Gelukkig zijn er ook positieve signalen zoals innovatieve oplossingen, sterke samenwerkingen en concrete en veelbelovende projecten in de buitenruimte. 

Voor meer informatie

Klimaatverandering en waterbeheer

"Te veel, te weinig, te vies. Dat zijn de uitdagingen met 'water' waar we de aankomende jaren voor komen te staan. Water moeten we gaan zien als onze belangrijkste grondstof. Het blauwe goud.” Deze woorden van onze expert Benno Steentjes benadrukken de belangrijke rol van klimaatverandering in relatie tot waterbeheer.  

Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van ons water. Toenemende droogte leidt tot watertekorten, terwijl extreme neerslag wateroverlast en overbelasting van het oppervlaktewater veroorzaakt. En hitte leidt tot verslechtering van de waterkwaliteit, denk aan bijvoorbeeld blauwalg. 

Om deze veranderende weersomstandigheden het hoofd te bieden, is innovatief waterbeheer en de slimme inrichting van de stad essentieel. Bij Antea Group maken we gebruik van geavanceerde technologieën en integreren wij waterbeheer in brede klimaatadaptatiestrategieën. Integraal waterbeleid en samenwerking met lokale overheden, bedrijven en gemeenschappen vormen hierbij de basis. We komen tot integrale haalbare en doelmatige oplossingen. “Hierbij denken wij ook verder. Wat draagt de klimaatadaptieve inrichting bij aan de andere opgaven in de stad? Denk bijvoorbeeld aan de CO2-doelstellingen, circulair, gezonde leefomgeving en de mobiliteitstransitie”. 

Droogte in Nederland

De gevolgen van droogte zijn in Nederland niet altijd direct zichtbaar. Toch hebben langdurige droogteperiodes een aanzienlijke impact op grote delen van ons land. In tijden van droogte is de vraag naar water veel groter dan het aanbod. Dit heeft gevolgen voor diverse sectoren, zoals landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. 

Zorgwekkender is de bodemdaling als effect van droogte. Klei- en veengronden verdrogen en krimpen in, wat resulteert in verzakkingen van infrastructuur, woningen en gebouwen. Om de gevolgen van droogte te beperken, is een integrale aanpak nodig. “Gebruik het overtollig water uit natte periodes tijdens tijden van droogte”, aldus Benno. 

Innovatieve oplossingen voor duurzaam waterbeheer

“Door de watertanks te verbinden met realtime gegevens van buienradar, kunnen we nauwkeurig voorspellen wanneer er neerslag wordt verwacht en hoeveel water er beschikbaar zal zijn. Op basis van deze informatie nemen we strategische beslissingen over het opslaan of afvoeren van hemelwater, zodat we optimaal gebruik maken van deze waardevolle bron en tegelijkertijd wateroverlast voorkomen”, legt onze expert uit. Dit soort innovatieve benaderingen spelen een grote rol in ons streven naar duurzaam waterbeheer. 

Deze innovatieve oplossing is één voorbeeld van onze voortdurende inzet voor duurzaam waterbeheer. We streven ernaar om voorop te lopen in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën en methoden die bijdragen aan een veerkrachtig watersysteem. Door slim gebruik te maken van data en innovatieve systemen werken we samen aan een duurzame toekomst waarin water optimaal wordt benut en het waterbeheer wordt afgestemd op de veranderende klimaatrealiteit. 

Te veel, te weinig, te vies. Dat zijn de uitdagingen met water waar we voor staan.


Benno Steentjes

Integraal waterbeleid en brede samenwerking

In het streven naar duurzaam waterbeheer is een brede samenwerking in de maatschappij essentieel. Onze expert benadrukt: "Er valt zeker veel winst te behalen bij bedrijven en particulieren. Hierbij speelt de expertise van Antea Group een grote rol. Stimuleer, faciliteer en ondersteun de inwoners en ondernemers hun doelen te behalen." 

Met onze expertise en ervaring begeleiden we ook bedrijven en particulieren bij het realiseren van hun doelen op het gebied van waterbeheer. We bieden maatwerkadvies en ondersteuning, waarbij we rekening houden met de specifieke behoeften en uitdagingen van elke situatie. Vanuit samenwerking en kennisdeling streven we naar optimale resultaten en een duurzaam waterbeheer dat past bij de lokale omstandigheden en ambities. 

Betrokkenheid van gemeenschappen bij waterbeheer

De bewustwording rondom klimaatverandering is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De meeste mensen erkennen de urgentie van het probleem, beseffen dat actie ondernemen nu noodzakelijk is en willen concreet actie ondernemen. Deze verhoogde bewustwording heeft geleid tot een grotere bereidheid om samen te werken en betrokken te zijn bij waterbeheer. Onze expert benadrukt: "15 jaar geleden moest je partijen nog overhalen dat klimaatverandering echt is. Tegenwoordig is iedereen overtuigd van het issue, hierdoor kunnen we sneller grote stappen nemen." 

Bij Antea Group hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van gemeenschappen bij waterbeheer. We streven ernaar om de kennis en expertise van lokale bewoners en belanghebbenden te benutten en hen actief te betrekken bij het ontwikkelen en implementeren van duurzame oplossingen. Door gezamenlijk te werken en te leren van elkaars ervaringen, kunnen we gezamenlijk een veerkrachtig watersysteem creëren dat de behoeften en belangen van alle betrokkenen dient. 

Succesvolle projecten door stedelijk adviseurs

In Meerwijk in Haarlem hebben onze stedelijk adviseurs laten zien dat duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatief inrichten prima mogelijk is in bestaande wijken. “Van visievorming op hoofdlijn tot de details op stoeptegelniveau en beplantingskeuze; klimaatadaptatie werkt op alle onderdelen door. Het is mooi om te zien dat het dan ook werkt." Aldus expert Benno. 

De Meerwijk, gelegen in Haarlem, is een jaren ‘70 wijk met een rijke geschiedenis en karakteristieke kenmerken. Vanuit een klimaatadaptieve oogpunt is een ontwerp opgesteld om de totale wijk voor te bereiden op de uitdagingen van klimaatverandering. Het implementeren van verlaagde stoepjes en sturing van water over straat, infiltratie van regenwater in het groen en waterdoorlatende parkeervakken zijn enkele van de maatregelen die zijn genomen om water te bergen waar het kan, zo veel mogelijk water toe te voegen aan de bodem en koelteplekken te creëren door de hele wijk “in het hele proces, van Masterplan tot en met uitvoering, hebben wij laten zien wat de meerwaarde van het klimaatadaptieve ontwerp is voor de leefbaarheid van de wijk”, sluit onze expert af. 

 

In de praktijk

Duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie projecten

alt-text

Herontwikkeling Haarlemse woonwijk Meerwijk

Met focus op klimaatadaptatie en gezondheid.
alt-text

Realisatie klimaatbestendige wijk Zwolle

Samen investeren in een klimaatbestendige en leefbare stad.
alt-text

Klimaatdialogen in Leiderdorp

De eerste stap richting een klimaatbestendige gemeente.
alt-text

Duurzaam woongebied Goirle

Van wadi’s tot een parkeerplein dat fungeert als overloopgebied.
alt-text

Klimaatadaptatie in Oost-Nederland

Strijd tegen droogte in natuurgebieden Oldenzaal

Meer informatie?

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer

Experts aan het woord