Onderdeel van de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn is de A7 bij Purmerend. Deze regio is een belangrijke woonregio voor Metropoolregio Amsterdam. Veel inwoners werken in regio Amsterdam en verplaatsen zich dagelijks over de A7. Uit verkeersanalyse blijkt dat tussen de op- en afritten Purmerend Noord en Purmerend Zuid bereikbaarheidsproblemen spelen.

'Bocht van Purmerend'

De problemen op het hoofdnetwerk en onderliggend wegennet hangen samen. Daarom worden beiden gezamenlijk opgepakt. Onderdeel van de MIRT-verkenning is dan ook het vergroten van de capaciteit op de A7 tussen de twee afslagen en het optimaliseren van de aansluitingen tussen de A7 en de toeleidende wegen met een parallelverbinding op het onderliggend wegennet.

Er wordt onderzocht of de A7 verbreed kan worden van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De zogenaamde ‘bocht van Purmerend’ vormt een veiligheidsvraagstuk. Door de krapte van deze bocht heeft aanpassing van de weg mogelijk een ongewenst effect op verkeersveiligheid. Ondanks het realiseren van een extra rijstrook, wordt wel verwacht dat de veiligheid verbeterd kan worden door het laten vervallen van enkele in- en uitvoegstroken. Dit samen is aanleiding om een visualisatie op te stellen.

Human Factor principes

Het ontwerp is opgewerkt tot een compleet technisch kloppend 3D-model. Dit model is opgenomen in een omgevingsmodel met de nabije omgeving, zoals beplanting, bebouwing en wegmeubilair, om zichtlijnen te kunnen checken.

Dit heeft geresulteerd in een aantal 3D-animaties, waarin vanuit bestuurdersoogpunt het wegtracé afgelegd wordt. Deze animaties zijn eenvoudig via YouTube te ontsluiten en aan belanghebbenden te tonen. Aan de hand van deze animaties is het ontwerp en wegbeeld geanalyseerd en getoetst aan de Human Factor principes.