Als ingenieurs- en adviesbureau zit het voorbereiden en uitvoeren van projecten in ons DNA. Een goede start vormt het halve werk! Het venijn zit namelijk in de start. Het risico bij technische projecten zit in de start die zich te eenzijdig richt op de technische aspecten van het project. Bij Antea Group hebben wij de ervaring om deze technische aspecten te combineren met onderwerpen als samenwerking, teamontwikkeling en communicatie. Op deze wijze leg je een stevig fundament onder je projecten.

Meld je nu aan

PSU en PFU in co-creatie

Wij voeren een PSU en PFU in co-creatie uit. Dat betekent dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de PSU. Zo ontstaat gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en ‘eigenaarschap’, al in de start van het project. Hier hebben alle betrokkenen profijt van tijdens de uitvoering.

Naast de PSU kun je ook de Project Follow Up (PFU) en Project Close Up (PCU) door ons laten begeleiden, door dezelfde onafhankelijke procesbegeleider die het team dan kent. De PFU is bedoeld om de thermometer in het project te steken. Benadrukken wat goed gaat in het project en bespreekbaar maken wat er hapert of schuurt. Vaak is dat al het halve werk: er tijd voor te maken en het bespreekbaar maken. Voorwaarde is dat elk teamlid zijn zegje kan doen, vanuit zijn perspectief. Wij gebruiken voor de PSU samenwerkingsmodellen zoals de teamontwikkeling van Bruce Wayne Tuckman of de piramide van Lencioni met de herkenbare frustraties van teamwork. Het geeft inzicht in het handelen van de teamleden en plaatst het gedrag in perspectief.

Wat leer je tijdens de training?

Na afloop van de PSU:

 • Is er vertrouwen en een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel bij de projectteamleden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer;
 • Is de basis gelegd voor één, integraal, projectteam;
 • Zijn de projectdoelen duidelijk en worden deze door alle betrokkenen onderschreven;
 • Is helder wie, welke rollen en verantwoordelijkheden vervult;
 • Is helder wat de betekenis van de gehanteerde contractvorm is voor samenwerking en communicatie;
 • Zijn afspraken gemaakt over de spelregels en gedragsnormen tijdens de uitvoering van het project;
 • Zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer handelen op het moment dat er spanningen of belemmeringen optreden in het project;
 • Zijn alle hierboven genoemde onderwerpen vastgelegd in een door beide partijen ondertekend Project Convenant.

Voor wie is de training bedoeld?

(Integraal) Project Management Teams van opdrachtgevers en opdrachtnemers die aan de start van een technisch project staan. En zowel aandacht willen besteden aan de techniek als de mensen in het team, en hoe zij gaan samenwerken.

Programma

Elke PSU is maatwerk. Wij bereiden deze samen met jou als opdrachtgever voor. Het definitieve programma is mede afhankelijk van de aard van het project, de samenwerkende partners, de contractvorm en de beoogde resultaten. Wij stellen het programma samen op aan de hand van uw wensen, waarbij de volgende onderwerpen meer of minder nadrukkelijk een plek krijgen:

 • Projectdoelen en scope;
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden in het project;
 • Gehanteerde contractvorm en betekenis voor de samenwerking;
 • Risico analyse;
 • Gemeenschappelijke spelregels, normen en waarden bij de uitvoering van het project;
 • Hoe om te gaan met spanningen of belemmeringen.

Een PSU met het team duurt een halve dag tot een hele dag, afhankelijk van het aantal onderwerpen dat aan de orde moet komen. Daarnaast is de voorbereidingstijd in co-creatie met ons een kleine tijdsinvestering.