Al geruime tijd werkt TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost tussen de Zeeuwse plaats Rilland en Tilburg in Noord-Brabant. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit en de maximale capaciteit is bereikt. Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan.

Bodemkwaliteit

Ter voorbereiding op de realisatiefase zijn een groot aantal onderzoeken noodzakelijk om onder andere de geschiktheid van de ondergrond te bepalen en als onderbouwing voor de te volgen wettelijke procedures. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de geotechnische, cultuurtechnische en milieukundige bodemkwaliteit en de aanwezigheid van archeologische waarden, niet gesprongen explosieven, hydrologie en chroom-6.

Hiervoor dienen in de periode  van maart 2021 tot rond september 2022 een groot aantal onderzoeken te worden verricht, die in een strakke planning en met een hoge mate van flexibiliteit moeten worden uitgevoerd. Vanwege de omvang van het project heeft TenneT de opdracht opgedeeld in zes percelen.

Uitdagend project

De combinatie tussen de grote diversiteit aan onderzoeken, een groot aantal stakeholders en een planning die van veel factoren afhankelijk is, maakt het project bijzonder uitdagend om uit te voeren. Wij zijn dan ook trots dat wij als contractant van de raamovereenkomst EU-204, geselecteerd zijn om voor twee van de zes percelen de onderzoeken te mogen verrichten!