In de provincie Overijssel wordt in 24 Natura 2000-gebieden gewerkt aan het verbeteren en herstellen van de natuurkwaliteit. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden teveel stikstof (uitstoot landbouw, industrie en auto’s) en dat is schadelijk voor de natuur. De opgave is om deze gebieden te beschermen en ruimte te geven aan bedreigde plant- en diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving, om hiermee de biodiversiteit in stand te houden en/of te herstellen. Antea Group is in opdracht van de provincie in meerdere Natura 2000-gebieden werkzaam. Prachtig en maatschappelijk verantwoord werk! Lees hieronder bij welke projecten in Overijssel wij reeds betrokken zijn en wat wij daar precies voor doen.

Haaksbergerveen, inrichtingsplan

Voor het Haaksbergerveen zijn wij bezig met het opstellen van het inrichtingsplan. De exacte maatregelen moeten nog bepaald worden. Samen met experts van onder andere Staatsbosbeheer, waterschap en provincie hebben wij maatregelen bepaald. Momenteel zijn wij bezig het hydrologisch model te optimaliseren en met het verrichten van bijbehorende onderzoeken. Op basis van het model maken we straks het doelbereik van te nemen maatregelen inzichtelijk. Indien nodig werken we aanvullende maatregelen uit om de beoogde doelen alsnog te halen.

Een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie? Zet nu de volgende stap in jouw carrière.

Buurserzand en Witte Veen, aanbesteding en contractbegeleiding

Voor Buurserzand en Witte Veen is al een inrichtingsplan vastgesteld. We hebben het inrichtingsplan vertaald naar een Definitief Ontwerp waarin we de maatregelen naar een hoger detailniveau hebben uitgewerkt. Te denken valt aan de uitwerking van kunstwerken. We zijn nu bezig het Definitief Ontwerp te vertalen naar een contract (bestek) en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Het contract kan vervolgens aanbesteed worden waarna de winnende aannemer het werk gaat uitvoeren. We verzorgen na aanbesteding ook de contractbegeleiding.

 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, uitvoeringsstrategie

Voor dit gebied hebben wij het inrichtingsplan vertaald naar een Definitief Ontwerp, het contract uitgewerkt en provincie geholpen met de aanbesteding. In het voortraject hebben we, net als bij de andere projecten, veel veldwerk verricht om te komen met passende praktijkoplossingen. Als gevolg van verandering in wetgeving op het gebied van PFAS is de uitvoering uitgesteld. We hebben aanvullend onderzoek verricht naar PFAS en provincie geadviseerd over een nieuwe uitvoeringsstrategie. De uitvoering is dit jaar van start gegaan. Wij verzorgen hierbij ook de contractbegeleiding.

Landgoederen Oldenzaal, contractbegeleiding

Net als voor Zwarte Water en Vecht en Buurserzand en Witte Veen hebben we het Definitief Ontwerp opgesteld, het contract uitgewerkt en geholpen met de aanbesteding. Voor dit project hebben we tevens een rol gehad in het omgevingsmanagement. Onze omgevingsmanager heeft de maatregelen aan de keukentafel besproken en samen met de betreffende particulier gezocht naar een passende oplossing voor hun eigendom. We zijn nu bezig met de contractbegeleiding. Dat wil zeggen dat we controleren of de aannemer zich aan de contractverplichtingen houdt. Onze adviseurs staan naast de kraan om het werk te controleren maar zijn ook vanaf het bureau werkzaam om de ingediende (financiële) stukken te controleren.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.