De komende jaren gaat het consortium Closing the Loop aan de slag met kennisontwikkeling en kennisimplementatie op het gebied van circulaire economie binnen de grond-, weg- en waterbouwsector met Rijkswaterstaat. De partners van Closing the Loop gaan aan de slag met de thema’s circulaire materialen, het meten en monitoren van circulariteit, en strategie, programma-advies en kennisdeling. Hiermee zetten we gezamenlijk een volgende stap richting een circulair Rijkswaterstaat in 2030.

 

Kennispartner voor Rijkswaterstaat

Circulair bouwen is een relatief nieuw vakgebied waarin voor en door Rijkswaterstaat nog veel te ontdekken en ontwikkelen is. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat recent een raamovereenkomst opgezet voor een langjarige goede samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en -implementatie van circulaire economie in de GWW (grond-, weg- en waterbouwsector).

Volgens het principe ‘Nederland is circulair in 2050, Rijkswaterstaat werkt circulair in 2030’ zet Rijkswaterstaat flinke stappen om de impact op de leefomgeving bij het aanleggen, beheren en onderhouden van de infrastructuur te verkleinen en te werken aan een duurzame en schone leefomgeving. “Het is ontzettend mooi dat Closing the Loop de komende jaren Rijkswaterstaat helpt bij de ontwikkeling en implementatie van circulair bouwen” geeft Alex de Vos van Antea Group aan. “Dit sluit aan bij de missie waar we als Antea Group voor staan.”

Met dit project dragen wij bij aan SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Circulair tenzij

Lange tijd is vanuit de overheid gekozen voor het adagium 'de markt tenzij'. Wij geloven als Closing the Loop dat nu hetzelfde moet gelden voor circulariteit: tenzij het écht niet anders kan, moet circulariteit worden nagestreefd. Dit vergt verregaande samenwerking tussen overheid en markt om met elkaar de circulaire transitie een stap vooruit te geven.

Ontwikkelen van kennis

“Juist deze verregaande samenwerking maakt deze raamovereenkomst anders dan andere opdrachten” vertelt Monique van Alphen van Antea Group. “Rijkswaterstaat wilt echt samen met de markt circulaire kennis ontwikkelen en samenwerken, waarbij over de grenzen van organisaties heen wordt gekeken. Het gaat niet om wat we al kennen van circulaire economie, maar echt over het verbreden en verdiepen van kennis hiervan.”

We are Closing the Loop

Het consortium Closing the Loop bestaat binnen deze raamovereenkomst uit Economisch Instituut voor de Bouw, Nebest, GBN Groep, Significant Synergy, Berenschot en Antea Group. Met deze combinatie is de hele keten van circulair aanbesteden, ontwerp, oplevering, onderhoud gedurende de levensduur en vervolgens van sloop tot hergebruik, binnen het consortium aanwezig. Zowel vanuit praktijkoogpunt als vanuit een meer theoretische, economische invalshoek.

Zo heeft Closing the Loop de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het hoogwaardig hergebruik van viaducten. Met een ontwikkeld concept dat hoogwaardig hergebruik van viaducten mogelijk maakt door onderdelen als legoblokken tot nieuwe viaducten en bruggen te combineren.