Ga naar hoofdinhoud
De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

We zetten ons in voor het creëren van positieve impact voor de generaties na ons. Hierbij richten we ons op het bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde 2030 doelen voor duurzame ontwikkeling.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 6 – Schoon water en sanitair

Water is voor Antea Group een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Dagelijks werken veel collega’s aan projecten die gericht zijn op beschikbaarheid, beheer en kwaliteit van water. Zo werken we aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, adviseren we bij het leggen van waterleidingen en houden wij ons bezig met het beperken, opsporen en saneren van waterverontreiniging. Ook voeren wij beekherstelprojecten uit en adviseren wij rondom integraal en duurzaam waterbeheer. Met innovaties als de onderwater-drone en de meetboot zijn we altijd bezig onze dienstverlening en de waterkwaliteit te verbeteren. Via onze inkoop van duurzame MAAS/Peeze koffie en thee op onze kantoren, dragen wij bij aan Made Blue, dat zorgt voor toegang tot schoon drinkwater in die landen waar dat hard nodig is.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Het Europese klimaatakkoord leidt de komende jaren tot serieuze veranderingen in de industrie, de energievoorziening en het verkeer. Met een beoogde CO2-reductie van 55% voor 2030 en forse investeringen in groene energie is er volop werk aan de winkel. We hebben een adviesgroep die zich volledig richt op de energietransitie en die onder andere ondersteunt bij warmteplannen voor wijken en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NPRES). Daarnaast houden we ons bezig met projecten als energievrije waterzuiveringssystemen, 150 kV schakelstations voor het hoogspanningsnetwerk van Nederland, waterstof en milieueffectrapportages voor windmolenparken. Binnen onze eigen bedrijfsvoering werken wij aan volledige elektrificatie van ons leasewagenpark en voeden wij onze kantoorlocaties al jaren met 100% groene stroom van Nederlandse wind.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Samen met onze opdrachtgevers bouwen we veilige, veerkrachtige en duurzame infrastructuur die voldoet aan de verwachtingen van nu én klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Bijvoorbeeld door het toepassen van innovatieve technieken zoals de datasensoren in de Smart Bridge en bio-based of 3D-geprinte materialen, maar ook door circulaire ontwerpconcepten en kwaliteitsborging vanuit projectbeheersing bij grote infrastructurele projecten. Naast wegen, bruggen, watergangen en viaducten, zijn wij ook actief op het gebied van de energie-infrastructuur. Denk aan ondersteuning bij de voorbereiding en de aanleggen van onder andere warmte- of waterstofnetwerken, het opwaarderen van het hoogspanningsnetwerk en het monitoren van windparken. Tevens zetten wij ons in voor continue verbetering voor een schonere industrie, onder andere door milieu-inspecties en door (internationale) bedrijven inzicht te geven in de huidige CO2-footprint en acties te kwantificeren die de milieu-impact van technologieën en industriële processen verlagen.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Dagelijks werken veel collega’s aan projecten die gericht zijn op een gezonde, veilige en groene leefomgeving. Zo werken wij aan duurzame vervoerssystemen, klimaatadaptieve ontwerpen voor de openbare ruimte en de klimaatstresstest, maar ook aan duurzaam afvalbeheer, luchtkwaliteit, geluidsonderzoek én duurzame meerjarig onderhoudsplannen voor gebouwen. Onze omgevingsmanagers ondersteunen bij participatie in stadsontwikkelingen en onze archeologen en ecologen werken aan het behoud en versterken van cultureel en natuurlijk erfgoed. We zijn continu bezig met innovaties voor een duurzame leefomgeving. Denk aan onze Urban Health Benchmark, gericht op een gezonde leefomgeving; HabiSense, die sensordata en beleving koppelt voor de kwaliteit van de leef-, woon- of werkomgeving; en de Straatmixer, voor optimaal klimaatadaptieve inrichting van straten. Zo realiseren we door innovatie de stad van de toekomst.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie is gericht op het duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Wij willen de principes van SDG 12 integreren en ‘verinnerlijken’ in onze bedrijfsvoering. Dit doen wij enerzijds door het bewust maken van onze medewerkers van hun eigen impact en bijdrage daar waar het gaat om het voorkomen van verspilling, het beperken van afval en het terugbrengen van de CO2 footprint. In de bedrijfsvoering vertaalt dit zich onder andere ook door organisatie-breed in te zetten op groene inkoop, van duurzame koffie en thee tot aan duurzame materieel en schoonmaak, en door samen te werken in keteninitiatieven op dit gebied, zoals de Duurzame Leverancier. In onze projecten bieden wij groene offertes met duurzame werkwijzen, alternatieven of oplossingen. We geven onze medewerkers handvatten voor hun bijdrage aan verduurzaming van projecten, onder andere door een routekaart Duurzaamheid. Anderzijds maakt Antea Group duidelijke keuzes ten behoeve van de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid die wij hebben en geeft hieraan uitvoering.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 13 – Klimaatactie

We zorgen voor een klimaatbestendige en klimaatadaptieve leefomgeving via onze projecten. Zo werken wij aan klimaatstresstesten, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast en maken we groene ontwerpen voor de openbare ruimte. We hebben hiertoe ook de Straatmixer ontwikkeld. Daarnaast streven we naar CO2-emissiereductie via onze projecten. Dit doen wij enerzijds door onze klanten te ondersteunen bij het opstellen van CO2 footprints en reductiemaatregelen voor een project. Anderzijds door zelf emissieloos of emissie-arm materieel en duurzamer materiaal in een project in te zetten. Aanvullend integreren wij via onze projecten maatregelen inzake klimaatverandering in nationale beleidslijnen, strategieën en planning. Dit doen wij onder andere door onze klanten te ondersteunen bij het opstellen van klimaatbeleid, klimaatdoelen en -actieplannen. Naast onze projecten werken we aan klimaatactie vanuit onze eigen bedrijfsvoering. Zo zijn wij als eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie: het Science-Based Target initiatief (SBTi). We zijn gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder, hebben een thuiswerkbeleid doorgevoerd om onze reisfootprint drastisch te verminderen, kopen al jaren 100% groene stroom van Nederlandse wind in én werken aan een volledig geëlektrificeerd leasewagenpark.

De Sustainable Development Goals (SDG) waar wij aan werken

SDG 15 – Leven op het land

We moeten het leven op het land beschermen, herstellen en duurzaam beheren. Dat is de overkoepelende missie van SDG 15. Het gaat hierbij om zowel natuurbescherming, natuur-inclusief bouwen als het behoud van biodiversiteit. Wij werken aan het Vergroten, Verbeteren en Verbinden van leefgebieden. Met innovatieve instrumenten, zoals vleermuiskasten met sensoren, beeldherkenning en AI t.b.v. beschermde diersoorten en de Straatmixer. Zo kunnen we gerichte oplossingen bieden. Denk bij infrastructuur aan groene daken, honey highway, wadi, beplantingsplan en natuurvriendelijke oevers. We zetten ons in voor het herstellen van gedegradeerde bodem door bodemsanering en grondwatersanering via constructed wetlands. Daarnaast ondersteunen we onze klanten om biodiversiteit te integreren in beleid en ontwikkelplannen.

Meer weten over duurzaamheid?

Neem contact met mij op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie