In het stroomgebied van de Raam in de gemeente Land van Cuijk heeft Waterschap Aa en Maas samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigen. Het resultaat hiervan is het Gebiedsplan Raam. Hierin hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen werken naar een waterrobuust systeem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter.

Conditionerende onderzoeken

In het kader van het Gebiedsplan Raam voert Antea Group in opdracht van Waterschap Aa en Maas een groot aantal conditionerende onderzoeken uit voor verschillende deelprojecten. Deze onderzoeken zijn nodig om enerzijds meer gebiedsinformatie te verkrijgen om een goed ontwerp te kunnen maken en anderzijds de vergunningenprocedures juist te doorlopen. Hierbij wordt onder meer onderzoek gedaan naar de milieukundige bodemkwaliteit en de aanwezigheid van archeologische waarden, ontplofbare oorlogsresten, flora en fauna en de aanwezigheid van kabels & leidingen. We zijn gestart met het uitvoeren van bureauonderzoek. Daar waar de onderzoeksresultaten aanleiding toe geven worden vervolgonderzoeken in de vorm van veld- en bodemonderzoeken uitgevoerd.

Brochure Veld- en Bodemonderzoeken

Om ervoor te zorgen dat de mijlpalen worden gehaald is het van cruciaal belang dat alle veld- en bodemonderzoeken conform planning worden uitgevoerd. Antea Group ondersteunt waterschap Aa en Maas bij het verkrijgen van de betredingstoestemmingen voor de veld- en bodemonderzoeken en geeft daarbij uitleg over de uit te voeren onderzoeken. Voor Gebiedsplan Raam is een Brochure opgesteld voor de terreineigenaren en pachters. In de Brochure Veld- en Bodemonderzoeken beschrijven we uitgebreid wat het onderzoek inhoudt. We vertellen hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en wat de impact is. Daarnaast geven we informatie over de verwachte doorlooptijd en hoeveel betredingen er noodzakelijk zijn.

Werken aan een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland

De combinatie tussen de grote diversiteit aan onderzoeken, verschillende deelprojecten en een groot aantal stakeholders/terreineigenaren, maakt het project bijzonder uitdagend. Wij zijn dan ook trots dat wij als contractant van de raamovereenkomst ROK-ITA door waterschap Aa en Maas geselecteerd zijn de onderzoeken te mogen verrichten!

Samen met onze opdrachtgever dragen wij met dit project bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair, SDG 13: Klimaatactie en SDG 15: Leven op het land

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer